Projekt wdrożenia rejestru chemikaliów i mieszanin chemicznych

Projekt wdrożenia rejestru chemikaliów i mieszanin chemicznych 18 lutego 2021 r. rozpoczęła się publiczna dyskusja dotycząca projektu utworzenia i prowadzenia rejestru chemikaliów i mieszanin, a także zgłaszania nowych mieszanin do rejestru na terytorium państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Dyskusja ta ma zgodnie z planem zakończyć się 1 kwietnia 2021 roku.


Read more

Debata na temat zaktualizowanego programu opracowania norm do regulaminu dotyczącego tłuszczów i olejów

Debata na temat zaktualizowanego programu opracowania norm do regulaminu dotyczącego tłuszczów i olejów 11 lutego 2021 roku rozpoczęła się publiczna dyskusja nad projektem zaktualizowanego programu rozwoju i rewizji norm niezbędnych do spełnienia wymagań regulaminu technicznego TR CU 024/2011 „Przepisy techniczne dla tłuszczów i olejów”. Projekt programu powstał w celu zastąpienia wcześniejszego, tracącego na aktualności programu,...


Read more

Zatwierdzono nowe kryteria akredytacji i wymagania dla jednostek akredytujących

Zatwierdzono nowe kryteria akredytacji i wymagania dla jednostek akredytujących 16.11.2020 r. opublikowano zarządzenie Ministerstwa Rozwoju Rosji nr 707 o nazwie „W sprawie zatwierdzenia kryteriów akredytacji oraz wykazu dokumentów potwierdzających spełnienie przez wnioskodawcę/jednostkę akredytującą kryteriów akredytacji”. Kryteria akredytacji jasno precyzują zestaw wymagań, które zobowiązany jest spełnić wnioskodawca/jednostka...


Read more

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie materiały dotyczące certyfikatów zgodności będą wydawane w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie materiały dotyczące certyfikatów zgodności będą wydawane w formie elektronicznej 18 listopada Rząd Federacji Rosyjskiej w ramach wdrażania mechanizmu tzw. „gilotyny regulacyjnej” przyjął Zarządzenie nr 1856 „W sprawie trybu tworzenia i prowadzenia ujednoliconego rejestru certyfikatów zgodności, zapewnienia informacji zawartych w rejestrze i wysokości opłat za udostępnienie tych informacji ”, opracowane przez...


Read more

Nowa procedura udzielania informacji o wynikach działalności jednostek akredytujących

Nowa procedura udzielania informacji o wynikach działalności jednostek akredytujących Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało zarządzenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 24 października 2020 r. nr 704 „W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego informacji o wynikach działalności jednostek akredytujących, o zmianach w składzie pracowników i kompetencjach tych pracowników, o zmianach w wyposażeniu technicznym, które są...


Read more

Rejestracja deklaracji zgodności: ujednolicony rejestr w zdigitalizowanej formie

Rejestracja deklaracji zgodności: ujednolicony rejestr w zdigitalizowanej formie W ramach tak zwanego mechanizmu „gilotyny regulacyjnej” w dniu 31 lipca 2020 roku przyjęto nowy dokument Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji dotyczący działalności uczestników krajowego systemu akredytacji. Mowa o zarządzeniu nr 478 „W sprawie zatwierdzenia Procedury rejestracji deklaracji zgodności oraz Procedury tworzenia i prowadzenia ujednoliconego rejestru zarejestrowanych...


Read more

Więcej artykułów…

 1. Produkty perfumeryjne i kosmetyczne z nowymi standardami międzynarodowymi
 2. Plany zmian w prawodawstwie EUG dotyczącym produktów zawierających nikotynę
 3. Nowe przepisy EUG dotyczące rurociągów magistralnych
 4. Ważne zmiany dla podmiotów świadczących usługi certyfikujące dla sektora państwowego w Rosji
 5. Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla materiałów budowlanych
 6. Uproszczenie procedur oceny zgodności produkcji seryjnej w EUG w związku z pandemią koronawirusa
 7. Rozpoczęcie dyskusji na temat zmian w przepisach dotyczących napojów alkoholowych
 8. W EUG planowane jest uruchomienie ujednoliconego systemu informowania o niebezpiecznych produktach
 9. Wspólny rynek ekologicznych produktów rolnych w EUG
 10. Przepisy dotyczące estrów glicydowych w produktach spożywczych będą zmienione
 11. Przedłużono okres obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących ropy naftowej
 12. Ustalenie jednolitych wymagań dotyczących środków dezynfekujących do skóry
 13. Branża meblarska oczekuje na zaktualizowany regulamin techniczny
 14. Wyjaśnienia dotyczące stosowania regulaminu technicznego dla napojów alkoholowych w Rosji
 15. Rosja przygotowuje standard GOST dla zabawek przyjaznych środowisku
 16. Konsultacje dotyczące świadectw weterynaryjnych dla nawozów zwierzęcych
 17. Obowiązek oznakowania aparatów fotograficznych w Rosji
 18. Zmiany wykazów i stawek celnych w odniesieniu do mąk wzbogacanych
 19. Aktualizacja wykazu produktów, które podlegają nadzorowi sanitarnemu i epidemiologicznemu na granicach EUG
 20. Poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających certyfikacji - zmiany dotyczące specjalnych taborów kolejowych w Rosji
 21. Obowiązek etykietowania obuwia, leków i papierosów w Rosji wszedł w życie 01.07.2020
 22. Termin na wdrożenie niektórych norm dot. wyrobów pirotechnicznych przedłużony do 2023 roku
 23. Lista wyrobów medycznych podlegających preferencyjnej rejestracji w Rosji została rozszerzona
 24. Integracja systemu importu i znakowania obuwia w Rosji
 25. Dodatkowe normy regulujące bezpieczeństwo pakowanej wody pitnej na terenie EUG
 26. Krajowy system akredytacji na Białorusi zgodny z europejskimi i międzynarodowymi wymaganiami
 27. Tymczasowe działania w zakresie certyfikacji w związku z koronawirusem
 28. Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyda zezwolenia na eksport masek poza EUG
 29. Zmiany dotyczące dokumentów oceny zgodności w przemyśle mięsnym
 30. EKG: 12 miesięcy okresu przejściowego przed wprowadzeniem zmian w regulaminie dotyczącym produkcji spożywczej
 31. Nowe kategorie produktów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych niepodlegających państwowej rejestracji w Rosji
 32. EUG podjęła decyzję w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie z ujednoliconą nomenklaturą towarową
 33. Powstaje Jednolity rejestr sprzętu radioelektronicznego i urządzeń wysokiej częstotliwości dopuszczonych do wwozu na teren EUG
 34. Zakaz wwozu i wywozu masek, półmasek oraz respiratorów poza terytorium EUG
 35. Ważne zmiany w regulaminie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa perfum i kosmetyków
 36. Obowiązek etykietowania butów w Rosji odroczony o cztery miesiące
 37. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza rozpoczyna nowy etap współpracy z Komisją Europejską
 38. Na Białorusi zostanie opracowanych 362 państwowych standardów realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 39. Koniec okresu przejściowego - obowiązują nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych
 40. Decyzja w sprawie etykietowania wody pitnej została przełożona na grudzień 2019 roku
 41. Obowiązek etykietowania produktów mlecznych w Rosji zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.
 42. Informacje o dokumentach zgodności przy zgłaszaniu ropy naftowej w trakcie procesu celnego
 43. Zmiany w regulaminie dotyczącym bezpieczeństwa pojazdów kołowych
 44. Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)
 45. Rząd ukraiński rozszerzył listę zakazanych do importu towarów rosyjskich.
 46. Nowy reglament techniczny EAEU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”
 47. Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych 019/2011, 033/2013, 040/2016.
 48. Rosja wprowadziła zakaz importu wielu towarów ukraińskich
 49. Regulamin techniczny „Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo” został zatwierdzony przez Republikę Białorusi.
 50. Dnia 16 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany do regulaminu technicznego dotyczącego mleka i produktów mlecznych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 51. Określone grupy produktów i posiłków nie podlegają już towarzyszącym dokumentom weterynaryjnym w Rosji.
 52. Dnia 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowa procedura Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotycząca rejestracji, zawieszenia, odnowienia, wygaśnięcia deklaracji zgodności produktów z wymaganiami regulaminu technicznego.
 53. Ukraina zatwierdza Plan opracowania regulaminów technicznych na lata 2018-2019.
 54. Euroazjatycka Unia Gospodarcza zastosowała listy norm dla atrakcji.
 55. Rosja podała informację o szczegółach regulaminów przejściowych nowego Kodeksu Celnego dotyczącego towarów transportowanych w stanie niezmontowanym lub zdemontowanym.
 56. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 57. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 58. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 59. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 60. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 61. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza dokonała edycji listy norm dla zabawek.
 62. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.
 63. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.
 64. Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.
 65. Porozumienie w sprawie etykietowania towarów za pomocą środków identyfikacji zostało zatwierdzone w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
 66. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.
 67. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zmieniła wykaz norm z wymaganiami dotyczącymi smarów, olejów i specjalnych płynów.
 68. Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiła zmienić listę norm stosowanych jako regulacje techniczne dla perfum i kosmetyków.
 69. Eurazjatycka Unia Gospodarcza zaplanowała opracowanie 21 standardów międzypaństwowych dla pojazdów kołowych.
 70. W Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wprowadzono normy dla produktów elektrycznych i elektronicznych.
 71. Ryby i produkty rybne stały się przedmiotem ujednoliconych wymagań sanitarno-epidemiologicznych i higienicznych.
 72. Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła nowe standardy dotyczące ryb i produktów rybnych.
 73. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza i Indie rozpoczęły negocjacje prawne w sprawie umowy o wolnym handlu.
 74. Zmieniono załącznik w regulaminie technicznym Unii Celnej o "Wymogach dotyczących smarów, olejów i płynów specjalnych" (CU TR 030/2012)
 75. Przepisy przejściowe EurAsEC na temat "Wymogów dotyczące nawozów mineralnych" (TR EAC 039/2016)
 76. Przepisy przejściowe EurAsEC dotyczące "Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych" (TR EAC 040/2016)
 77. Zmiany w niektórych uchwałach Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej od dnia 16 maja 2017 roku
 78. EurAsEC opracowała rozwiązania umożliwiające pełne wprowadzenie Kodeksu Celnego EAEU
 79. Podczas Rady EurAsEC zostały zatwierdzone liczne decyzje dotyczące reglamentów technicznych
 80. Zmiany dotyczące reglamentu UC o produktach dla dzieci (CU TR 007/2011) zostały zatwierdzone przez Komisję EurAsEC
 81. EurAsEC zasięga opinii Republiki Kirgiskiej w sprawie reglamentów technicznych Unii Celnej
 82. Współpraca pomiędzy EurAsEC i Mongolią zwiększa jakość eksportowanych towarów
 83. Decyzja nr 160 dotyczącф "Wymagań dla skroplonego gazu węglowodorowego przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo" (TR EAC 036/2016)
 84. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza planuje odwołać normy GOST dla papierosów po listopadzie 2017 r.
 85. Zmiany w przepisach technicznych dotyczących "Bezpieczeństwa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych" (CU TR 009/2011)
 86. Zmieniona decyzja nr. 57 Europejskiej Rady Gospodarczej z dnia 20 lipca 2012 r.
 87. Zmodyfikowany regulamin techniczny Unii Celnej dotyczący "Bezpieczeństwa zabawek" (CU TR 008/2011)
 88. Przepisy techniczne dotyczące „Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych” TR EAC 040/2016
 89. Zmiany w decyzji Nr 70 począwszy od 15 Lipca 2011 roku - CQC sp. z o.o.
 90. Zmiany w decyzji dotyczącej „Bezpieczeństwa zabawek” - CQC sp. z o.o.
 91. Przejściowe postanowienia dotyczące regulacji technicznych TR EAC 037/2016
 92. Decyzja Nr 23 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie klasyfikacji i rejestracji statków o małych rozmiarach (CU TR 026/012)
 93. Zmiany w decyzji Nr 159 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dotyczącej „Bezpieczeństwa autostrad”
 94. Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło nową formę certyfikatu - CQC sp. z o.o.
 95. Zmiany dotyczące niektórych postanowień Komisji Unii Celnej i Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie importu i eksportu towarów
 96. O zachowaniu ważności dokumentów oceny zgodności maszyn i sprzętu wydanych przed 16 maja 2016 roku - certificator.eu
 97. Zmiany w regulaminie o ”Uzgodnien iu elektromagnetycznych zasobów technicznych 020/2011 - CQC sp. z o.o.
 98. Zmiana przepisów regulaminu CU TR 017/2011 - CQC sp. z o.o.