Najczęściej zadawane pytania 

 1. P: Co oznacza CU, EAEU, EEU, EAC, EEC?

  O: EAEU lub EEU oznacza Eurazjatycka Unia Gospodarcza, unia gospodarcza składa się z następujących państw: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan oraz Rosja. Traktat o utworzeniu unii został podpisany w dniu 01.01.2015.

  CU – Unia Celna z państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

  EEC – jest organem regulacyjnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Głównym celem Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej jest zapewnienie funkcjonowania i rozwoju EAEU, a także przygotowanie propozycji dla jej dalszej integracji.

  EAC – oznacza Eurazjatycka Zgodność.  To znak, który wskazuje, że produkty są certyfikowane zgodnie z Reglamentemi technicznymi Eurazjatyckiej Unii Celnej.

 2. P: Jakie certyfikaty są wymagane do eksportu do EAEU

  O: Certyfikat lub deklaracja CU TR są wymagane do eksportu do krajów EAEU. Armenia i Kirgistan na razie są zwolnione z certyfikacji CU TR (lipiec 2015). CU TR oznacza Reglament techniczny Eurazjatyckiej Unii Celnej.

 3. P: Czy są wymagane jakiekolwiek certyfikaty higieniczny do eksportu do EAEU?

  O: Wymagania higieniczne w Unii Celnej są regulowane przez decyzję Komisji Unii Celnej No. 299 z dnia 28 Maja 2010 “O stosowaniu środków sanitarnych w Unii Celnej” oraz przez decyzję  Komisji Unii Celnej  z dnia 18 Czerwca 2010 No. 317 „O zastosowaniu środków weterynaryjnych i sanitarnych w Unii Celnej”. Dla określonej grupy wyrobów jest wymagane Świadectwo Państwowej Rejestracji, natomiast w większości przypadków wystarczy Certyfikat lub Deklaracja zgodności CU TR.  

 4. P: Dlaczego certyfikat GOST-R jest wymagany dla mojego wyrobu?
    O: Certyfikat GOST-R potwierdza zgodność wyrobów z normami obowiązującymi w FR. Dla niektórych towarów posiadanie takiego certyfikatu jest obligatoryjne i umożliwia swobodne ich rozpowszechnianie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
 5. P: Co to jest certyfikat GOST-R?
     O: W FR istnieją standardy według których są produkowane wyroby, nazywane są one standardami GOST (podobne do standarów EN w Europie). Nie tak dawno zaczęły się prace nad przygotowaniem Reglamentów Technicznych (podobne do dyrektyw Unijnych), które z kolei za podstawę biorą standardy GOST. Całkiem niedawno, po tym jak Rosja wstąpiła do Unii Celnej, rozpoczęły się prace nad nowymi reglamentami technicznymi wspólnymi dla trzech państw-członków Unii Celnej. Obecnie istnieją 3 rodzaje certyfikatów:
  1. Certyfikat zgodności ze standardami GOST
  2. Certyfikat zgodności z Reglamentem Technicznym Federacji Rosyjskiej
  3. Certyfikat zgodności z Reglamentem Technicznym Unii Celnej
 6. P: Na jaki maksymalny termin ważności mogę uzyskać certyfikat GOST-R?
     O: Maksymalny termin ważności certyfikatu GOST-R, to 5 lat, jeżeli potwierdza on zgodność z reglamentami technicznymi i 3 lata, jeżeli potwierdza zgodność z normami GOST.
 7. P: Czy powinniśmy najpierw podpisać umowę z kontrahentem rosyjskim by móc zacząć certyfikację naszych wyrobów?

     O: Nie ma takiego obligatoryjnego wymogu ze strony ustawodawcy rosyjskiego, by firma, która chce uzyskać certyfikat GOST-R musiała mieć podpisaną umowę z kontrahentem rosyjskim. Istnieją natomiast takie rodzaje certyfikatów jak Certyfikat zgodności GOST-R na partię czy Deklaracja Zgodności GOST-R, które zakładają, że istnieje konkretny odbiorca w Rosji, z którym eksporter ma podpisaną umowę. 

 8. P: Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania certyfikatu GOST-R?
     O: Do uzyskania certyfikatu GOST-R wymagane są:
  • opis wyrobu,
  • certyfikat ISO,
  • kod taryfy celnej,
  • zdjęcia.

  Jeżeli ubiegają się Państwo o certyfikat na partię, dodatkowo należy przedstawić:

  • fakturę (invoice),
  • kontrakt z odbiorcą towaru (kontrahent rosyjski) i
  • jego dane rejestracyjne. 

  W niektórych sytuacjach wymagane są także próbki wyrobów.

 9. P: Czy zawsze wymagane są próbki wyrobu do przeprowadzenia certyfikacji GOST-R?
      O: Nie zawsze są wymagane próbki wyrobów. Zależy to od schematu certyfikacji.
 10. P: Chciałbym na razie wysłać tylko jedną partię produktów do Rosji, czy obowiązkowo muszę uzyskać certyfikat GOST-R na 1, 2 lub 3 lata? 

     O: Nie, nie jest to konieczne. Może Pan uzyskać certyfikat na jedną partię wyrobów.

 11. P: Jakie są wspólne dokumnety/certyfikaty jakości dla krajów Unii Celnej?
    O: Certyfikat zgodności z reglamentem technicznym, Państwowa Rejestracja (jest wydawana dla określonej kategorii produktów i potwierdza właściwości higieniczne produktu).
 12. P: Czy istnieją dofinansowania unijne bądź państwowe pokrywające całość lub część kosztów uzyskania certyfikatów?
   O: Tak, firma Certification Quality Conformity pomaga w uzyskaniu takiego dofinansowania dla firm mikro, małych i średnich (zatrudniających do 250 pracowników). Dofinansowanie jest pokrywane ze środków unijnych do 50% poniesionych kosztów. Więcej szczegółów udzielą Państwu nasi pracownicy, prosimy o kontakt w tej sprawie.
 13. P: Gdzie, poza organem wystawiającym certyfikat, mogę uzyskać dodatkowe kopie do swojego certyfikatu?
        O: Kopie można dorobić udając się z oryginałem certyfikatu do notariusza w Rosji. Można również zwrócić się z prośbą o poświadczenie kopii do konsula w kraju, w którym Państwo przebywają. 
 14. P: Co to jest „Certyfikat swobodnego handlu” (czy też „Free Sales Certificate”)?
        O: Certyfikat swobodnego handlu – jest formalnym potwierdzeniem, że produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa i zdrowia oraz, że może być swobodnie sprzedawany w określonym kraju.
 15. P: Słyszałem, że nie każdy towar wyprodukowany w Chinach może usyzkać certyfikat z terminem ważności 3 lata, czy to jest prawda?
       O: Nieprawdą jest, że nie każdy produkt chiński może uzyskać certyfikat na 3 lata. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa i jakości - jak i każdy produkt wyprodukowany gdziekolwiek indziej – nie uzyska aprobaty i certyfikatu zezwalającego na wwóz produktu do kraju.
 16. P: Co to jest apostille? I jakie dokumenty muszą być poświadczone poprzez apostille?
        O: Wg. definicji podanej przez MSZ mamy do czynienia z apostille, gdy: „Polskie  dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą poświadczane są poprzez: Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938). Za dokumenty urzędowe uważa się akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Nie są nimi, w  rozumieniu konwencji, dokumenty administracyjne dotyczące bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. Właściwym urzędem do wydawania apostille lub dokonywania legalizacji, w stosunku do polskich dokumentów, jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Niektóre dokumenty, przed wydaniem apostille lub dokonaniem legalizacji w MSZ, wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia:
  • dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) poświadcza Prezes właściwego sądu okręgowego;
  • dyplomy wyższych uczelni poświadcza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednakże legalizacji dyplomów uczelni artystycznych (Akademie Muzyczne, Akademie Sztuk Pięknych, Szkoły Teatralne i Filmowe) dokonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • legalizacji dyplomów uczelni wojskowych dokonuje Minister Obrony Narodowej; legalizacji dyplomów uczelni medycznych dokonuje Minister Zdrowia;
  • legalizacji dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie dokonuje Minister Infrastruktury;
  • dokumenty handlowe poświadcza Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie i regionalne izby gospodarcze.
 17. P: Jak długo trwa certyfikacja GOST-R?
        O: Certyfikacja GOST-R trwa około 5-10 dni roboczych. W zasadzie minimalny termin wykonania certyfikatu, to 3 dni robocze.
 18. P: Ile czasu trwa proces uzyskania zezwolenia ROSTECHNADZOR?
         O: Minimalny termin oczekiwania na uzyskanie Zezwolenia ROSTECHNADZOR, to 4 miesiące. Zazwyczaj taka certyfikacja trwa około 6 miesięcy.
 19. P: Jeżeli nasza firma uzyskała Pańswową Rejestrację produkcji po 01.07.2010r. na Białorusi — czy możemy na podstawie tej Rejestracji eksportować swoje towary do pozostałych krajów Unii Celnej?
      O: Państwowa Rejestracja może być niewystarczającym dokumentem do eksportu nie tylko do pozostałych krajów Unii Celnej, ale również i na Białoruś. Jeżeli mówimy o mocy obowiązującej takiego dokumentu, to oczywiście jest on akceptowany przez wszystkie państwa-strony Unii Celnej. Czym innym jest Państwowa Higieniczna Rejestracja na Białorusi.
 20. P: Jakie są etapy uzyskania certyfikatu zgodności GOST-R?
     O:

  1.  Złożenie niezbędnych dokumentów;

  2.  W razie potrzeby – przeprowadzenie badań;

  3.  Potwierdzenie projektu certyfikatu;

  4.  Wystawienie certyfikatu.

  5. Sporządzenie kopii wiernych do certyfikatu.

 21. P: Co to jest Deklaracja GOST-R?
     O: Deklaracja GOST-R wydawana jest na niektóre kategorie towarów. Wszystkie deklaracje muszą być zarejestrowane w centrach certyfikacji, dlatego nie można stwierdzić, że deklaracja (podobnie jak w UE) jest wystawiana przez producenta, tym samym oświadcza on sam o jakości swojego wyrobu. Ponadto, deklaracja musi być wystawiona (tylko!) na firmę rosyjską, co niekiedy może stwarzać kłopot dla producentów zagranicznych.
 22. . P: Co to jest certyfikat zgodności z reglamentem technicznym?
       O: Więcej informacji na temat certyfikatu zgodności z reglamentem technicznym znajdą Państwo w odpowiedzi na pytanie Nr 2 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce: „Certyfikaty” --> "Certyfikat zgodności z reglamentem technicznym".
 23. P: Czy Ukraina należy do Unii Celnej?
        O: Nie. Na chwilę obecną do Unii Celnej należą: Rosja, Białoruś, Kazachstan.
 24. P: Ile trwa Państwowa Rejestracja w Unii Celnej?
        O: Należy wyodrębnić 2 etapy uzyskania Rejestracji Państwowej w Unii Celnej – przeprowadzenie badań (obowiązkowe) oraz wydanie samego dokumentu. Przperowadzenie badań może zająć około 1-2 miesięcy. Wystawienie dokumentów nie powinno przekraczać terminu 30 dni. Czyli reasumując - uzyskanie Państwowej Rejestracji może potrwać około 2-3 miesięcy.
 25. P: Jakie organy w poszczególnych krajach UC* realizują Państwową Rejestrację wyrobów?
     O: Państwowa Rejestracja towarów w Rosji jest realizowana przez organ ROSPOTREBNADZOR. Na Białorusi zajmuje się tym – MINZDRAV (Białoruś), w Kazachstanie – MINZDRAV (Kazachstan).

  *- Unia Celna.