Dyskusja nad projektem wyjaśnienia nomenklatury EUG dotyczącej środków gaśniczych

Rozpoczęła się dyskusja nad projektem wyjaśnienia nomenklatury dotyczącej towarów podlegających kodeksom handlu zagranicznego w wykazie środków gaśniczych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. 6 października 2021 roku oficjalnie rozpoczęto 21-dniowy okres publicznej dyskusji nad tym projektem Rady EUG.

Zakres decyzji nr 170

Omawiana decyzja nr 170 zatwierdza wykaz wyrobów, w stosunku do których przy wykonywaniu czynności celnych, czyli składając zgłoszenie celne, konieczne jest dostarczenie dokumentu lub informacji o dokumencie wydanym w celu oceny jego zgodności z wymaganiami regulaminu technicznego EUG „W sprawie wymagań dotyczących sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego”.

Zmiany przewidziane w projekcie

Poddany publicznej debacie projekt zmian zakłada zastąpienie niektórych kodeksów Nomenklatury Towarowej EUG w związku z wejściem w życie nowej edycji Nomenklatury Towarowej dla Zagranicznej Działalności Gospodarczej. Jest ona oparta na VII edycji Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów Światowej Organizacji Celnej oraz ujednoliconej Nomenklaturze Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej Wspólnoty Niepodległych Państw.

Doprecyzowanie nomenklatury określonych produktów

Planowane jest doprecyzowanie nomenklatury EUG towarów podlegających kodeksom handlu zagranicznego dla takich rodzajów sprzętu gaśniczego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak:

 • środki pieniące do gaszenia pożarów
 • środki zwilżające
 • gazowe substancje gaśnicze
 • pojazdy do gaszenia pożarów i pojazdy ratownicze 
 • ogniochronne środki do drewna
 • pojazdy przeznaczone do obsługi oświetlenia i ochrony przed gazem i dymem;
 • źródła stałego zasilania systemów automatyki pożarowej
 • alarmy przeciwpożarowe
 • urządzenia sterujące alarmami przeciwpożarowymi
 • odzież ochronna dla strażaków (ogólnego przeznaczenia, chroniąca przed wysokimi temperaturami, a także izolująca)
 • lampy przeciwpożarowe, radiolatarnie, kamery termowizyjne
 • systemy opuszczania lin strażackich 
 • urządzenia do obsługi ciśnieniowych wodnych węży pożarniczych
 • drzwi przeciwpożarowe
 • zasłony dymne

Data wejścia w życie zaktualizowanego wykazu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykaz sprzętu przeciwpożarowego wraz z zaktualizowanymi kodami nomenklatury towarów będących przedmiotem handlu zagranicznego EUG oraz nowe wydanie samej Nomenklatury Towarowej ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.