Świadectwo Państwowej Rejestracji

svid_smallŚwiadectwo Państwowej Rejestracji w Rosji jest wspólną dla Unii Celnej formą dokumentu, który potwierdza bezpieczeństwo wyrobów, wymienionych w Rozdizale II listy towarów podlegających kontroli sanitarno-epidemiologicznej na granicy celnej i obszarze celnym Unii Celnej. Zasady przeprowadzenia Państwowej Rejestracji towarów oraz wydanie Świadectwa Państwowej Rejestracji są określone w Postanowieniu o zasadach uzyskania Jednolitego dokumentu, potwierdzającego bezpieczeństwo produkcji (towarów) i  obowiązującego na terytorium Unii Celnej bez ograniczenia terminu ważności danego dokumentu. Świadectwo Państwowej Rejestracji nabywa moc obowiązującą z chwilą jego wydania aż do momentu zaprzestania dostaw towaru na terytorium Unii Celnej i/lub zaprzestania wytwarzania produktów na terytorium Unii Celnej (dotyczy producentów z Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu i Armenii).

Po 01.07.2010r. rozpoczęły się pierwsze prace związane z wydaniem takiego rodzaju dokumentu. Państwowa Rejestracja wyrobów miała zastąpić po części Świadectwo sanitarno-higieniczne czy też inaczej certyfikat higieniczny, który po raz ostatni wystawiony został 31 czerwca 2010 roku.

Produkcja, która nie podlega Państwowej Rejestracji na terytorium Unii celnej od dnia 4 października 2010 roku zwolniona jest od obowiązku uzyskania Listu zgodności z jednolitymi normami higienicznymi i sanitarno-epidemiologicznymi. Taka produkcja jest wymieniona jedynie w Rozdziale I listy towarów podlegających kontroli sanitarno-epidemiologicznej na granicy celnej i obszarze celnym Unii Celnej, zatwierdzoną przez Postanowienie Komisji Unii Celnej z dnia 28.05.2010r. Nr 299. Produkcja, która jest zawarta w Rozdziale II listy towarów podlega Państwowej Rejestracji (zgodnie z podanymi kodami taryfy celnej) po jej zarejstrowaniu wydane zostaje Świadectwo Państwowej Rejestracji.

Lista dokumentów wymaganych do przeprowadzenia Państwowej Rejestracji wyrobów:

(wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w języku rosyjskim)

  1. wniosek;
  2. kopie dokumentów zgodnie z którymi odbywa się produkcja (standardy, warunki techniczne, reglamenty, instrukcje technologiczne, specyfikacje, skład), potwierdzone zgodnie z prawodawstwem Strony, w której przeprowadza się Państwową rejestrację;
  3. deklaracje producenta o zawartości GMO, nanomateriałów, hormonów, pestycydów w wyrobach spożywczych;
  4. dokument producenta o zastosowaniu (eksploatacji) kontrolowanych wyrobów (instrukcja, przewodnik, reglament, rekomendacje) bądź jego kopia, potwierdzona przez wnioskodawcę;
  5. kopia dokumentu producenta, potwierdzającego bezpieczeństwo i jakość badanych próbek produkcji, potwierdzona zgodnie z prawodawstwem Strony, w której przeprowadza się Państwową rejestrację;
  6. kopie etykiet (opakowania) produkcji, potwierdzone przez wnioskodawcę;
  7. oryginały lub kopie dokumentów o specyficznej aktywności BAD do żywności (dot. preparatów zawierających nieznane składniki, nieoficjalne zapisy), potwierdzone zgodnie z prawodawstwem Strony, w której przeprowadza się Państwową rejestrację;
  8. oryginały bądź kopie dokumentów o toksykologicznej charakterystyce preparatu (dot. pestycydów, agrochemicznych środków, środków ochrony i regulatorów  dojrzewania roślin), potwierdzone zgodnie z prawodawstwem Strony, w której przeprowadza się Państwową rejestrację;
  9. kopia dokumentu, potwierdzającego swobodny obrót kontrolowanych towarów na terytorium państwa producenta, potwierdzone zgodnie z prawodawstwem Strony, w której przeprowadza się Państwową rejestrację bądź dane o braku konieczności ubiegania się o w/w dokument, wydany zgodnie z prawodawstwem państwa producenta;

10. protokoły badań, sprawozdań naukowych, wyniki analizy ekspertów;

11. kopie dokumentów, potwierdzających wwóz próbek kontrolowanych towarów na terytorium obszaru celnego unii celnej, potwierdzone zgodnie z prawodawstwem Strony, w której przeprowadza się Państwową Rejestrację.

 

Tłumaczenia dokumentów producenta w językach obcych muszą być potwierdzone zgodnie z prawodawstwem Strony, w której przeprowadza się Państwową Rejestrację.

Strony dodatkowo mogą wymagać innych dokumentów, przewidzianych przez prawodawstwo Strony (państwa), w której (-ym) przeprowadza się Państwową rejestrację.