Zmiany w “Procedurze tworzenia i prowadzenia rejestru certyfikatów i deklaracji” skierowane do publicznej debaty

22 kwietnia 2021 roku do publicznej debaty skierowany został projekt rozporządzenia Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej wraz ze zmianami dotyczącymi “Procedury utworzenia i prowadzenia jednolitego rejestru wydanych certyfikatów zgodności i zarejestrowanych deklaracji zgodności”. Pierwotna wersja tego dokumentu została zatwierdzona 26 września 2017 roku. 

Cyfryzacja procesu oceny zgodności

Opracowane zmiany mają na celu umożliwienie stosowania elektronicznych dokumentów dotyczących oceny zgodności, które w mocy prawnej będą tożsame z dokumentami papierowymi. Zgodnie z projektem Procedury Rejestracji, elektroniczny certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności są elektronicznym zapisem wydanych i zarejestrowanych dokumentów.

Płynne przejście od dokumentów papierowych do elektronicznych

W przypadku różnic w dokumencie elektronicznym i papierowym pierwszeństwo ma certyfikat/deklaracja w formie elektronicznej. Co ważne, istnieje możliwość wystawienia dokumentu elektronicznego bez wydawania go w formie papierowej. Jeśli dokument wydawany jest przez organ kontroli państwowej, wnioskodawca może według własnego uznania podać numer certyfikatu/deklaracji lub bezpośredni link do dokumentu w ujednoliconym rejestrze. Ponadto ustalono także specyfikę zawieszania, wygasania ważności elektronicznych certyfikatów i deklaracji zgodności, sposobu ich akceptacji i zamiany.

Uproszczenie procedury obiegu dokumentów 

Proponowane zmiany, które zostaną poddane dyskusji, mają w zamyśle uprościć procedurę wymiany dokumentów oceny zgodności, wykluczyć możliwość podejmowania decyzji niezgodnych z prawem ze względu na brak aktualnych informacji o statusie wniosku w dokumencie papierowym (np. informacji o tym, że został on zawieszony lub wycofany), a także ujednolicić informacje zawarte w certyfikatach i deklaracjach zgodnie ze standardowymi schematami oceny zgodności.

Dyskusja potrwa do 11 czerwca

Dyskusja nad projektem zmian potrwa w przestrzeni publicznej do 11 czerwca bieżącego roku. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, to nastąpi to nie wcześniej niż wprowadzenie zmian w tak zwanych “aktach technologicznych” dotyczących interakcji informacyjnej oraz w Traktacie o Unii, gdzie ma zostać przewidziana możliwość korzystania z dokumentów elektronicznych.