Ważne zmiany dla podmiotów świadczących usługi certyfikujące dla sektora państwowego w Rosji

29 grudnia 2020 r. weszło w życie zarządzenie rosyjskiej Federalnej Służby ds. Akredytacji (Rosakredytacji) o numerze 128. Zostało ono przyjęte 6 lipca ubiegłego roku. W dokumencie zdefiniowana została rola służb państwowych w zakresie rozpatrywania wniosków o włączenie do katalogu podmiotów prawnych świadczących usługi z zakresu certyfikacji, wpisywanych do krajowej części Jednolitego Rejestru Organów Oceny Zgodności Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Oprócz rozpatrywania wniosków o wpis, dokument określa również zasady świadczenia usług w krajowej części Jednolitego Rejestru, a także wyłączenia z niego.

Kto może świadczyć usługi państwowe w zakresie certyfikacji? 

W dokumencie jasno zdefiniowano, kto może świadczyć usługi dla sektora państwowego obejmujące swym zakresem certyfikację. Zgodnie z dokumentem usługa tego typu może być świadczona przez podmioty prawne posiadające akredytację jako jednostki certyfikujące, organy kontrolne lub ośrodki testowe. Jednocześnie konieczne jest, aby pełen zakres akredytacji takiej jednostki był aktualny i spełniał wszystkie kryteria wpisu do Jednolitego Rejestru.

Terminy związane z procedurami dla jednostek certyfikujących 

Dokument jest także źródłem informacji o ważnych terminach związanych z omawianymi procedurami. Według ogólnych warunków procedury świadczenia usług wpisanie jednostki certyfikującej do części krajowej Jednolitego Rejestru oraz zmiany informacji nie powinny przekraczać 185 dni roboczych od dnia otrzymania przez organ wymaganego wniosku i innych niezbędnych dokumentów. Natomiast termin na podjęcie decyzji o odmowie wykonania usługi nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. Procedura wypisania podmiotu z Jednolitego Rejestru nie powinna zająć dłużej niż 10 dni. Dokument nie przewiduje możliwości czasowego zawieszenia świadczenia usługi.

Dokumenty niezbędne do wpisania do Jednolitego Rejestru 

Poniżej prezentujemy dokumenty, jakie należy złożyć do Rosakredytacji w celu wpisania podmiotu akredytowanego do krajowej części Jednolitego Rejestru:

  • oświadczenie zawierające informacje określone w zarządzeniu Rosakredytacji nr 1 z dnia 9 stycznia 2020 roku
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • informacje o wynikach działań danego podmiotu
  • informacje o posiadanym laboratorium badawczym wpisanym do rejestru lub kopię umowy z innym laboratorium potwierdzającą przeprowadzane badania
  • dokumenty potwierdzające wyższe wykształcenie kierownika i zastępców organu certyfikującego oraz laboratorium badawczego
  • dokumenty dotyczące kapitału zakładowego w wysokości 2 milionów rubli lub ekwiwalentu w postaci nieruchomość odpowiadającej wartością tej kwocie

Dokumenty docelowo należy składać w formie elektronicznej, jednak do czasu uruchomienia odpowiedniego modułu dozwolone jest składanie wyżej wymienionych dokumentów w formie papierowej.