Projekt regulaminu technicznego dotyczącego pasz dla zwierząt nieprodukcyjnych

Projekt opracowanego regulaminu technicznego „W sprawie bezpieczeństwa pasz dla zwierząt nieprodukcyjnych” został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych Rosji w celach informacyjnych.

Projekt regulaminu jako element większego planu

Warto wiedzieć, że regulamin techniczny o dokładnie takiej samej nazwie jest zawarty w nowym planie rozwoju i aktualizacji regulaminów technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, który został zatwierdzony przez Zarząd tej organizacji w grudniu 2020 roku. Zgodnie z planem projekt tych przepisów musiał zostać przygotowany przez Federację Rosyjską najpóźniej do 2023 roku.

Co ma być przedmiotem regulaminu?

Opublikowany projekt regulaminu technicznego zawiera 13 sekcji i 2 załączniki. Przygotowany dokument ma dotyczyć poniższych pozycji:

  • karmy dla zwierząt nieprodukcyjnych (psy, koty, ptaki, ryby akwariowe itp.)
  • procesów produkcji, transportu, przechowywania, sprzedaży i utylizacji związanych z wymaganiami dotyczącymi pasz


Zgodnie z projektem dokumentu klasyfikacja pasz jako przedmiotów omawianego regulaminu odbywa się na przy użyciu metod wizualnych, organoleptycznych, analitycznych oraz w oparciu o nazwę i charakterystykę danej paszy.

Ocena zgodności pasz

Rozdział X omawianego dokumentu stanowi, że ocenę zgodności przeprowadza się w następujących formach:

  • deklaracja zgodności - dla pasz
  • rejestracja państwowa – dla pasz uzyskanych z wykorzystaniem GMO
  • nadzór państwowy - dla procesów związanych z paszami dla zwierząt nieprodukcyjnych


Do przeprowadzenia procesu deklaracji zgodności dedykowane są schematy 1d, 2d, 3d, 4d i 6d. Dla każdego ze schematów opisane zostały odpowiednie procedury. Okres ważności deklaracji nie może przekroczyć 5 lat dla pasz produkowanych masowo, co odpowiada okresowi ważności pasz w przypadku wydania partii produktów.

Oznakowanie pasz 

Pasze dla zwierząt nieprodukcyjnych, które pozytywnie przeszły procedurę potwierdzenia zgodności, przed wprowadzeniem do obrotu podlegają oznakowaniu jednolitym unijnym znakiem obrotu. Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu transportowym, etykiecie, ulotce lub w dokumentacji przewozowej.

Załączniki do projektu regulaminu technicznego ustanawiają normy dopuszczalnych odchyleń od deklarowanych wartości wskaźników składników odżywczych w karmach dla psów i kotów, a także wskaźników bezpieczeństwa żywności dla zwierząt nieprodukcyjnych.