Projekt procedury unieważniania certyfikatów i deklaracji zgodności już gotowy

Od 15 kwietnia do 6 maja w Rosji miała miejsce publiczna dyskusja nad projektem rozporządzenia „W sprawie procedury rejestracji, zawieszania, odnawiania i unieważniania deklaracji zgodności oraz procedury zawieszania, odnawiania i wygaszania ważności certyfikatów zgodności, a także ich unieważnienia”.

Wniosek o rejestrację deklaracji zgodności 

Zgodnie z poddanymi dyskusji zapisami wniosek o rejestrację deklaracji zgodności musi zawierać:

 • niezbędne informacje o wnioskodawcy
 • informacje o producencie, w tym UNP/GLN (Unikalny Numer Płatnika/ Międzynarodowy Numer Lokalizacj) bądź też inne indywidualne identyfikatory 
 • dane dotyczące przedmiotu deklaracji
 • kody TN VED EAEU lub OKPD 2
 • akty normatywne, dotyczące zgodności produkcji, co do której składana jest deklaracja, z wymaganiami (regulaminy techniczne itp.)
 • dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami prawnymi i inne tego rodzaju dokumenty

Terminy rejestracji deklaracji zgodności 

Jednostka certyfikująca musi zarejestrować deklarację w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych. Następnie Federalna Służba Akredytacyjna (Rosakredytacja) w ciągu trzech dni zobowiązana jest wprowadzić do systemu informacje o niej i nadać jej numer rejestracyjny. Należy pamiętać, że nie ma możliwości zmiany zarejestrowanej deklaracji. W przypadku chęci naniesienia zmian niezbędne jest złożenie nowej deklaracji. 

Co w przypadku potrzeby zawieszenia lub wycofania deklaracji?

Zawieszenie i wycofanie deklaracji lub jej unieważnienie następuje na mocy decyzji jednego z trzech podmiotów:

 • jednostki certyfikującej
 • samego wnioskodawcy
 • Federalnej Agencji Akredytacyjnej. 


W przypadku każdego z tych podmiotów ustalono warunki, w których można podjąć decyzję o unieważnieniu, zawieszeniu lub wycofaniu deklaracji. Wydanie decyzji o przedłużeniu ważności deklaracji zgodności jest możliwe na podstawie postanowienia organu nadzoru państwowego lub Federalnej Agencji Akredytacyjnej.

Zawieszanie, wygaszanie i odnawianie ważności certyfikatów zgodności 

W przypadku certyfikatów zgodności decyzję o zawieszeniu, wygaśnięciu, odnowieniu ich ważności i unieważnieniu mogą podjąć następujące podmioty: 

 • jednostka certyfikująca
 • państwowa jednostka certyfikująca
 • krajowa jednostka akredytująca. 


Zmiana statusu certyfikatu jest niezwłocznie wpisywana do rejestru, a następnie odpowiednie powiadomienie jest wysyłane do wnioskodawcy i jednostki certyfikującej, która wydała dany certyfikat. W przypadku certyfikatów przedłużenie ważności dokumentu jest możliwe na podstawie decyzji organu nadzoru państwowego lub Federalnej Agencji Akredytacyjnej.

Kiedy zmiany wejdą w życie? 

Planuje się, że omawiana obecnie procedura rejestracji deklaracji zacznie funkcjonować już w czerwcu 2021 roku, a procedura zawieszenia, wygasania, odnawiania oświadczeń i zaświadczeń, a także ich unieważnienia może wejść w życie 1 września.