Na Białorusi zatwierdzono zasady przeprowadzania audytu metrologicznego

Audyt metrologiczny to nowy rodzaj kontroli przewidziany w zaktualizowanej ustawie obowiązującej w Republice Białorusi „O zapewnieniu jednolitości pomiarów”, która weszła w życie w listopadzie 2020 roku. Uchwałą Państwowego Komitetu Normalizacyjnego Republiki Białorusi (Gosstandart) nr 37 z dnia 19 kwietnia 2021 roku zatwierdzono Regulamin przeprowadzania audytu metrologicznego.

Nowe prawo pomocne dla przedsiębiorców

Nie wszystkie przedsiębiorstwa mają finansową możliwość utrzymania kadry metrologów potrzebnej do przeprowadzania różnego rodzaju pomiarów. Usługi tych specjalistów w zakresie analizy zapewnienia jednolitości pomiarów przy wytwarzaniu wyrobów, wykonywaniu prac lub świadczeniu usług można jednak uzyskać bez ich zatrudniania - podczas audytu metrologicznego. Przedsiębiorstwa mogą w twej kwestii skorzystać z pomocy konsultingowej i metodycznej, np. dotyczącej zasad użytkowania sprzętu pomiarowego, jego optymalizacji, tworzenia i ulepszania dokumentacji technicznej dotyczącej wskaźników dokładności i użytkowania sprzętu pomiarowego. 

Tego rodzaju pomoc jest szczególnie istotna dla organizacji realizujących projekty inwestycyjne w zakresie rozwoju nowych gałęzi przemysłu lub ich modernizacji. Przeprowadzenie audytu metrologicznego może przyczynić się do zwiększenia efektywności metrologicznego wsparcia produkcji, optymalizacji kosztów przedsiębiorstw w zakresie utrzymania specjalistów oraz ich szkolenia ich.

Na czym polega audyt metrologiczny? 

W trakcie audytu metrologicznego prowadzona jest analiza działań zmierzających do osiągnięcia i utrzymania właściwego stanu wykonywanych pomiarów, których wyniki wyrażane są w jednostkach wielkości dopuszczonych do stosowania w Republice Białorusi. Podczas audytu zapewnia się także identyfikowalność metrologiczną oraz wskaźniki dokładności pomiaru, które nie mogą wykraczać poza ustalone granice. Należy pamiętać, że audyt przeprowadzany jest na zasadzie dobrowolności, przez kompetentne i odpowiednio przeszkolone w tym zakresie osoby. Uzyskane w jego wyniku informacje i wyniki mają charakter poufny. 

Co może być poddane audytowi metrologicznemu?

Przedmiotami audytu metrologicznego mogą być:

  • systemy kontroli pomiarów
  • urządzenia pomiarowe
  • potwierdzenia metrologiczne 
  • metrologiczna identyfikowalność
  • dokumentacja techniczna pod kątem zawartych w niej wymagań metrologicznych
  • metody pomiarowe
  • warunki niezbędne do przeprowadzenia pomiaru.

Osoby uprawnione do przeprowadzania audytu

Audyt metrologiczny może być przeprowadzony przez osobę prawną lub indywidualnego przedsiębiorcę na podstawie przygotowanego planu audytu metrologicznego lub umowy. Audytorzy muszą posiadać wyższe wykształcenie techniczne, a także przynajmniej 5-letnie doświadczenie w działalności związanej z przedmiotami kontroli metrologicznej. Na podstawie wyników audytu sporządzany jest raport, który następnie jest przekazywany przedsiębiorstwu.