Krajowy system akredytacji na Białorusi zgodny z europejskimi i międzynarodowymi wymaganiami

 Pod koniec maja bieżącego roku została podjęta decyzja o zgodności białoruskiej jednostki akredytującej z wymogami europejskimi i międzynarodowymi. Decyzję podjęłą Rada organizacji “Europejska współpraca w dziedzinie akredytacji” (EA MAC) na podstawie przeglądu wyników oceny porównawczej Krajowego Systemu Akredytacji Republiki Białorusi dokonanej w listopadzie 2019 r.

Na podstawie pozytywnej oceny raportu grupy międzynarodowych ekspertów, a także mając na uwadze końcowe zalecenie grupy roboczej Rady EA MAC potwierdzono, że Białoruskie Państwowe Centrum Akredytacji (BSCA), pomyślnie wdrożyło wymagania nowych wersji norm międzynarodowych:

  • ISO / IEC 17011: 2017 Norma “Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność”, w której określono wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania i bezstronności jednostek akredytujących oceniających i akredytujących jednostki oceniające zgodność
  • ISO / IEC 17025: 2017 Norma “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” stanowi międzynarodowe odniesienie dla laboratoriów wykonujących badania i wzorcowania na całym świecie.

Ponadto nie tylko potwierdzono wzajemne uznawanie akredytacji w zakresie testowania, kalibracji, certyfikacji produktów, personelu, systemów zarządzania, ale także rozszerzono zakres na takie obszary jak akredytacja jednostek inspekcyjnych, laboratoriów medycznych i podmiotów weryfikujących kwalifikacje.

Rozszerzenie porozumienia w tych obszarach na poziomie regionalnym rozszerza zakres ich uznawania również na poziomie globalnym w ramach umów z międzynarodowymi organizacjami ILAC i IAF zrzeszającymi jednostki akredytujące. Bycie stroną tej globalnej umowy umożliwia Białorusi uznawanie wyników oceny zgodności przeprowadzanej w tym kraju na potrzeby handlu międzynarodowego na równych warunkach. Dzięki temu białoruskie przedsiębiorstwa i organizacje będą mogły obniżyć koszty eksportu produktów i usług, tym samym zwiększając ich konkurencyjność.

Białoruś stała się pełnoprawną stroną tych umów pod koniec 2018 roku. Zgodnie z procedurami ustanowionymi przez EA w 2019 r. przeprowadzona została ponowna ocena, która miała na celu potwierdzenie tego statusu i rozszerzenie zakresu jego uznawania. Program oceny był szeroko rozpowszechniony i kompleksowy. Od 11 listopada do 15 listopada 2019 r. 10 międzynarodowych ekspertów z Belgii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Rumunii, Chorwacji i Czech sprawdzało wdrożenie podstawowych międzynarodowych standardów w zakresie oceny zgodności, dokumentów międzynarodowych ILAC, IAF i EA przez białoruski system akredytacji, a także spełnianie wymogów europejskich w dziedzinie akredytacji i oceny zgodności. Eksperci pozytywnie ocenili ten system i chwalili osiągnięty poziom. Kolejna ocena zaplanowana została na 2023 rok.