Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru certyfikatów i deklaracji zgodności.

Dnia 26 września 2017 r. Rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu jednolitego rejestru wydanych świadectw zgodności oraz zarejestrowanych deklaracji zgodności zostało potwierdzone decyzją Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 127. Decyzja ta przyjęła również przepisy przejściowe i zasady wykonania Rozporządzenia zgodnie z prawodawstwem.

Ujednolicony rejestr jest wspólnym zasobem informacji, którego tworzenie i zarządzanie odbywa się drogą elektroniczną. Rozporządzenie określa, jakie informacje o certyfikatach i deklaracjach zgodności będą wprowadzane do krajowej części ujednoliconego rejestru.

Informacje zawarte w ujednoliconym rejestrze będą dostępne publicznie. Dostarczanie takich informacji będzie realizowane przez Euroazjatycką Komisję Gospodarczą na wniosek zainteresowanych stron.

Ponadto rozporządzenie ustanawia zasady dotyczące zawieszania, przedłużania lub unieważniania wydanych certyfikatów zgodności oraz zarejestrowanych deklaracji zgodności.

Decyzja wejdzie w życie z dniem 27 marca 2018 r.