EUG ujednolica podejście do infrastruktury celnej

Komitet Doradczy Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej od dłuższego czasu odbywał regularne spotkania, podczas których omawiano współdziałanie poszczególnych organów regulacyjnych z krajów członkowskich na granicy celnej Unii. Planowane jest wdrożenie mechanizmu ujednolicenia podejścia do infrastruktury celnej, co z pewnością ułatwi działanie służb celnych. 

Infrastruktura celna z jednolitym prawodawstwem w krajach członkowskich

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Doradczego Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej ds. Współdziałania organów regulacyjnych na granicy celnej EUG dyskutowano o wypracowaniu ujednoliconego podejścia państw członkowskich do standardowych wymagań dotyczących organizacji i wyposażenia technicznego elementów infrastruktury celnej zlokalizowanych w punktach przepływu towarów przez granicę celną Unii.

Podczas posiedzenia wymieniono również poglądy na temat monitorowania wdrażania w Rosji decyzji Zarządu EUG w sprawie tworzenia, przedstawiania i wykorzystywania informacji dotyczących morskich granicznych punktów kontrolnych. Prace nad ramami regulacyjnymi w zakresie rozmieszczenia punktów kontrolnych są określone w Strategicznych kierunkach rozwoju euroazjatyckiej integracji gospodarczej do 2025 roku.

Szczegółowe przepisy przygotuje grupa ekspercka

Członkowie Komitetu Doradczego dyskutowali o utworzeniu grupy eksperckiej w celu opracowania wymagań między innymi w zakresie powyżej opisanej kwestii wyposażenia w ujednoliconą infrastrukturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania granicy celnej. Wymienili także poglądy na temat monitorowania wdrażania w Rosji decyzji Zarządu EUG w sprawie tworzenia, prezentacji i wykorzystywania wstępnych informacji na morskich punktach kontrolnych.

Międzypaństwowy organ regulujący rynek finansowy 

Przy tej okazji media donoszą także, że odpowiednie ciała statutowe EUG pracują nad stworzeniem ponadnarodowego organu regulującego wspólny rynek finansowy. Komitet Doradczy ds. Rynków Finansowych zatwierdził plan prac dotyczący realizacji postanowień koncepcji wspólnego rynku finansowego dla stowarzyszenia integracyjnego.