Wprowadzono zmiany w Regulaminie oceny zgodności Krajowego Systemu Potwierdzenia Zgodności Republiki Białorusi

Na podstawie postanowienia Państwowego Komitetu Normalizacyjnego Republiki Białorusi (Gosstandart) z 26 lutego 2021 roku nr 17, wprowadzono zmiany w Regulaminie oceny zgodności Krajowego Systemu Potwierdzeń Zgodności Republiki Białorusi. Nowelizacja ta obowiązuje od 6 maja 2021 roku.

Ujednolicenie formularzy z państwami EUG

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie formularzy deklaracji zgodności i wzoru certyfikatu zgodności wyrobów do ich odpowiedników stosowanych w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na podstawie obowiązujących tam regulaminów technicznych. Mowa o dokumentach zatwierdzonych decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 25 grudnia 2012 r. nr 293 “Jednolite formy świadectw zgodności wykonania pracy, świadczenia usług, systemów zarządzania”.

Krajowy System Potwierdzania Zgodności

Ujednolicenie formy dokumentów ułatwi wprowadzanie informacji do funkcjonującego na Białorusi rejestru Krajowego Systemu Potwierdzania Zgodności (NSPS), porównywanie informacji dotyczących wydanych certyfikatów zgodności i zarejestrowanych deklaracji zgodności w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz, w razie potrzeby, zapewnią możliwość integracji z innymi zasobami informatycznymi dotyczącymi certyfikacji.

Kody QR w dokumentach oceny zgodności

Jedną z nowości jest możliwość dodania kodu QR do dokumentów oceny zgodności. Będzie on przekierowywał bezpośrednio do rejestru Krajowego Systemu Potwierdzania Zgodności (NSPS). Pozwoli to na szybkie przejście od dokumentu w formie papierowej do informacji zawartych w rejestrze NSPS, a co za tym idzie sprawdzenie aktualnego statusu dokumentów. Kod QR zostanie wygenerowany przez Białoruski Państwowy Instytut Normalizacji i Certyfikacji przy rejestracji certyfikatu lub deklaracji w rejestrze. To krok w kierunku poprawy użyteczności i dostępności dokumentacji z zakresu certyfikacji na Białorusi.

Znak IAF MLA

Dzięki wprowadzonym zmianom jednostki certyfikujące systemy zarządzania mają możliwość umieszczenia w certyfikacie znaku IAF MLA. Stanowi on potwierdzenie faktu, że kompetencje jednostki certyfikującej zostały potwierdzone przez jednostkę akredytującą. W przypadku Białorusi chodzi o Białoruskie Państwowe Centrum Akredytacji, które jest sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia o Uznawaniu znaku IAF.

Zmiany posłużą zwiększeniu przejrzystości informacji

Oprócz wyżej wymienionych kwestii uchwała wprowadza wiele innych zmian, które pomogą wyeliminować niejasności interpretacyjne i wątpliwości prawne dotyczące niektórych kwestii związanych z potwierdzaniem zgodności na Białorusi. Pozwoli to także na podniesienie poziomu przejrzystości informacji zawartych w dokumentach oceny zgodności, dostosowanie terminologii do norm międzynarodowych w dziedzinie zarządzania systemem i oceny zgodności.