W EUG zatwierdzono plan realizacji Strategii 2025

Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej na posiedzeniu 5 kwietnia przyjęła plan realizacji Strategicznych Kierunków Rozwoju Euroazjatyckiej Integracji Gospodarczej do 2025 roku, który został zatwierdzony przez głowy państw członkowskich już 11 grudnia 2020 roku.

Długoterminowa strategia działań

Plan zawiera konkretne wskaźniki mierzenia realizacji działań i wdrożonych mechanizmów, harmonogram i oczekiwane rezultaty oraz wykonawców Strategii 2025. Większość zaplanowanych działań ma zostać zrealizowana w latach 2021-2023. Do końca bieżącego roku ma zostać wdrożona zmiana procedury opracowywania regulaminów technicznych w EUG, przygotowania do przejścia na elektroniczne formularze certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności, a także ma zapaść decyzja o rozpoczęciu realizacji projektu Digital Technical Regulation. To jedynie część z zaplanowanych na ten rok zmian. 

Jednolity system tranzytu towarów

Ponadto na 2021 rok zaplanowano przygotowanie projektu umowy międzynarodowej, która miałaby zostać podpisana w celu utworzenia jednolitego systemu tranzytu towarów w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz zawarcie umowy międzynarodowej ustalającej tryb wymiany informacji zawartych w historiach kredytowych.

Zielona gospodarka

Na bieżący rok zaplanowano także analizę dotychczasowych działań związanych z wprowadzaniem zasad „zielonej” gospodarki w krajach EUG i na świecie. Ma to pomóc w określeniu możliwości stworzenia jednego portalu informacyjnego z zakresu edukacji w temacie zielonego ładu, a także przy opracowywaniu propozycji wspólnych inicjatyw i projektów współpracy w sektorze zdrowia.

Konsekwencje wdrożenia Strategii 2050

Strategia 2025 zawiera około 330 norm i mechanizmów. W związku z jej wdrożeniem zaplanowano także opracowanie i podpisanie 13 umów międzynarodowych, ponad 60 regulacyjnych aktów prawnych, wprowadzenie około 25 poprawek i uzupełnień do Traktatu o Unii, a także niezbędne zmiany w ustawodawstwie krajowym państw EUG. Realizacja strategii to krok w kierunku zaawansowanego rozwoju gospodarek państw poprzez wzrost ich aktywności inwestycyjnej i innowacyjnej oraz tworzenie mechanizmów sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu.