Ustalenie jednolitych wymagań dotyczących środków dezynfekujących do skóry

Ustalenie jednolitych wymagań dotyczących środków dezynfekujących do skóry

W dniu 12 października 2020 r. rozpoczęła się publiczna dyskusja nad projektem decyzji Rady Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej „W sprawie zmian w §20 rozdziału II Jednolitych wymagań sanitarno-epidemiologicznych i higienicznych dla wyrobów podlegających nadzorowi sanitarno-epidemiologicznemu”.

Jednolite Wymagania Sanitarne

Chodzi o uzupełnieniu Jednolitych Wymagań Sanitarnych o zapisy dotyczące środków dezynfekujących skórę, których tak dużą ilość obserwujemy w ostatnim czasie na rynku ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego groźną w skutkach chorobę klasyfikowaną jako Covid-19.

W związku z tym proponuje się uzupełnienie rozdziału 20, zawierającego wymagania dotyczące środków dezynfekujących, o pojęcie „środków do dezynfekcji skóry (środków antyseptycznych do skóry)” o nowy podrozdział 1.12, a także o nowy załącznik opatrzony numerem 3.

Wskaźniki i normy dla preparatów dezynfekujących

Nowo wdrożone wymagania będą oparte o badania i wskaźniki właściwe dla środków antyseptycznych przeznaczonych do skóry. Pod uwagę zostaną wzięte możliwości zastosowania oraz dokładne przeznaczenie danego środka dezynfekującego. Na przykład dla środka dezynfekującego w postaci koncentratu badanymi wskaźnikami będą: toksyczność ostra przy aplikacji na skórę, ostra toksyczność w przypadku spożycia produktu, narażenie inhalacyjne, działanie uczulające i drażniące.

Dokumenty do oceny i badania toksyczności

W nowym załączniku ma znaleźć się opracowana lista dokumentów służących do oceny i badania toksyczności środków dezynfekujących, a także ich bezpieczeństwa. Wniosek prezentowany jest w formie tabeli, która wskazuje nazwę dokumentu regulującego metodę oraz informacje o walidacji metody.

Wśród dokumentów miałyby się znaleźć m.in.: normy międzypaństwowe z metodami badania wpływu produktów chemicznych na organizm człowieka, sklasyfikowane substancje szkodliwe, wytyczne dotyczące badań sanitarno-epidemiologicznych, badania działania mutagennego substancji chemicznych, podręcznik Rospotrebnadzoru z metodami badań laboratoryjnych środków dezynfekujących i inne.

Czas na omówienie zmian upływa 11 grudnia 2020 roku

Debata nad zmianami potrwa 60 dni i zakończy się 11 grudnia bieżącego roku. Przyjęcie nowelizacji spowoduje ustanowienie jednolitych wymagań dotyczących środków dezynfekujących do skóry, wskaźników ich toksyczności i bezpieczeństwa dla osób je stosujących, a także zapewni porównywalność wyników badań przeprowadzonych na środkach dezynfekujących w trakcie procedury rejestracji produktu.