Uproszczenie procedur oceny zgodności produkcji seryjnej w EUG w związku z pandemią koronawirusa

Ze względu na utrzymywanie się trudnej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się kolejnych szczepów Covid-19, Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej wdrożyła tymczasowe rozwiązania stosowane przy certyfikacji produktów wytwarzanych masowo podczas pandemii.

Efekt pracy Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Rozwoju

Środki tymczasowe zostały wdrożone zgodnie z propozycjami Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Opierają się one na tzw. “Rozszerzonych Rekomendacjach” z maja 2020 roku przygotowanych przez oba ministerstwa. Środki tymczasowe dotyczą działań doraźnych w zakresie kontroli inspekcyjnej, pobierania próbek i innych planowanych prac, z uwzględnieniem działania w trudnej sytuacji epidemiologicznej.

Rok obowiązywania uproszczonych procedur

Dokument ustanawia jednolite procedury oceny zgodności produkcji seryjnej podczas pandemii w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Środki są wprowadzane na rok i dotyczą uproszczenia procedur oceny zgodności produktów w związku z wprowadzeniem tymczasowych ograniczeń w przemieszczaniu się między krajami.

Ułatwienia dla producentów to korzyść dla konsumentów

Głównym celem wprowadzenia środków doraźnych jest zapobieganie niedoborom produktów na wspólnym rynku oraz minimalizacja negatywnych konsekwencji wprowadzanych obostrzeń dla sektora biznesowego. Przyjęta decyzja umożliwia korzystanie z raportów z badań wydanych w ramach międzynarodowych systemów akredytacji i certyfikacji dla technicznie zaawansowanych wyrobów niezbędnych do realizacji projektów priorytetowych, organizacji nowych linii produkcyjnych, realizacji projektów infrastrukturalnych. Produkty te, by były objęte uproszczoną procedurą, powinny być włączane do obrotu wyłącznie na terytorium krajów EUG.

Zdalna ocena produkcji i przesunięcie terminów kontroli

Głównym ułatwieniem w przeprowadzaniu procedur certyfikacyjnych jest możliwość zdalnej oceny produkcji. Proces ten polega na analizie, identyfikacji i selekcji produktów bez osobistego
stawiennictwa ekspertów jednostki certyfikującej w siedzibie producenta. Całość ma odbywać się za pomocą wideokonferencji. Dokument określa procedurę i warunki stosowania oceny zdalnej. Przewidziana została także możliwość przesunięcia okresu kontroli inspekcji przez jednostkę certyfikującą do 6 miesięcy. Ustalone zostały ponadto terminy okresowej oceny certyfikatów wydanych zgodnie ze środkami tymczasowymi. Co więcej, jednostki certyfikujące będą mogły wykorzystać wyniki wcześniejszych analiz stanu produkcji lub okresowych ocen wyrobów (maksymalnie sprzed 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o certyfikację) w ramach wydawania nowego certyfikatu zgodności dla wyrobów uprzednio certyfikowanych przez tę jednostkę. 

Dokument ma duże znaczenie dla gospodarek krajów EUG i według ekspertów pozytywnie wpłynie na prowadzenie biznesu w trudnym, epidemicznym czasie.