Tymczasowe działania w zakresie certyfikacji w związku z koronawirusem

 Rosyjskie Ministerstwo Importu oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego wydało rekomendacje dla podmiotów zajmujących się procesem certyfikacji w związku z epidemią wirusa COVID-19. Dotyczą one m. in. nadzoru sanitarnego, procedury pobierania próbek, a także innych działań spowodowanych trudną sytuacją epidemiologiczną.

Zgodnie z prawem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, a także prawem Federacji Rosyjskiej, podczas seryjnej certyfikacji produkcji organ odpowiedzialny za proces certyfikacji dokonuje oceny stanu produkcji, następnie przeprowadza kontrolę inspekcyjną, a także pobiera próbki (może zlecić wykonanie zewnętrznemu laboratorium badawczemu, za które poręczy).

 Punkt 4.2 GOST 31815-2012, dotyczący międzypaństwowego standardu dotyczącego oceny zgodności, określa, że okres powtarzania zaplanowanych inspekcji jest wyznaczany w regulaminach technicznych lub też w prawie dotyczącym certyfikacji. W przypadku braku sprecyzowania tego faktu w powyższych dokumentach decyzję podejmuje organ odpowiedzialny za proces certyfikacji. Pobór próbek do badań powinien odbywać się w miejscu składowania partii produkcji.

 Ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowane epidemią utrudniają wjazd ekspertów do przedsiębiorstw w celu przeprowadzenia badań. Dlatego Ministerstwo Importu oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego przygotowały alternatywną, czasową procedurę działania, która opisujemy dla Państwa poniżej:

  1. W stosunku do aktualnych certyfikatów zgodności produkcji seryjnej, których ważność upłynęła lub upłynie w czasie wzmożonego rozprzestrzeniania się COVID-19, procedurę kontroli należy przesunąć w czasie do 6 miesięcy. Jeśli zostanie zastosowane takie rozwiązanie, organ odpowiedzialny za certyfikacje powinien podjąć działania zmierzające do aktualizacji systemu zarządzania jakością, zapewnić list od producenta potwierdzający brak zmian w dokumentacji technicznej oraz wprowadzić zmiany do planów przeprowadzenia kontroli. 
  2. W odniesieniu do certyfikatów zgodności produkcji seryjnej, których ważność wygasa w czasie wzmożonego rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, jednostka certyfikująca, która przeprowadziła okresową ocenę produkcji, może wydać nowy certyfikat uwzględniający pozytywne wyniki ostatniej okresowej oceny certyfikowanych produktów. Kontrolna inspekcja takich nowo wydanych certyfikatów powinna być przeprowadzona w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty wykluczenia kraju, w którym produkty są wytwarzane, z listy krajów z ograniczoną możliwością wjazdu określonych przez ministerstwo. Ten przepis może mieć zastosowanie można jedynie do produktów, w przypadku których nie ujawniono faktów naruszenia określonych prawem wymagań.
  3. W przypadku produktów, które po raz pierwszy zostają wprowadzone do obrotu, a także produktów, których certyfikat wygasł, w zależności od podmiotu certyfikacji należy zastosować schematy certyfikacji dla partii produktów lub dla pojedynczych produktów. W takim przypadku jednostka certyfikująca może pobierać próbki w magazynie, w którym produkcja jest czasowo składowania, składzie celnym, w pojeździe lub też na podstawie próbek dostarczonych do Federacji Rosyjskiej zgodnie z obowiązującymi procedurami celnymi.
  4. Podmioty certyfikujące tymczasowo zawieszają świadczenie usług na rzecz wnioskodawców zapewniających analizę stanu produkcji i pobór próbek w krajach, które ministerstwo wykluczyło z tej możliwości w specjalnie utworzonej liście.
  5. Na czas utrzymywania się trudnej sytuacji epidemiologicznej zalecenia z ustępu 1 i 2 mogą być również stosowane przez jednostki certyfikujące w odniesieniu do produktów wytwarzanych w Federacji Rosyjskiej, za odpowiednią zgodą wnioskodawcy.