Nowa ustawa federalna usprawni procedurę akredytacji i oceny zgodności

11 czerwca 2021 roku opublikowano ustawę federalną nr 176-FZ, która wprowadzana zmiany w procedurach krajowego systemu akredytacji Federacji Rosyjskiej. Główne zmiany dotyczą ustawy federalnej nr 412-FZ z dnia 28 grudnia 2013 roku. Przyjęte rozwiązania prawne mają na celu usprawnienie procedury akredytacji i oceny zgodności. Ustawa będzie obowiązywać od 1 marca 2022 roku, choć dla części zapisów ustalono wcześniejsze daty wejścia w życie. 

Najważniejsze zmiany

Ustawa federalna wprowadza szereg zmian w krajowym systemie akredytacji. Poniżej wymieniamy najbardziej istotne z nich: 

  • możliwość przeprowadzenia zdalnej oceny spełniania przez wnioskodawcę i osobę akredytowaną kryteriów akredytacji oraz nadzoru
  • możliwość samodzielnego ograniczenia zakresu akredytacji przez osobę akredytowaną bez składania wniosku za pomocą rejestru osób akredytowanych 

Zmiana uprawnień federalnego organu wykonawczego

W części dotyczącej uprawnień federalnego organu wykonawczego dodane zostały następujące zakresy zadań:

  • tworzenie grupy ekspertów, w tym także przypadki obowiązkowego włączania eksperta z zakresu akredytacji i/lub ekspertów technicznych do grupy ekspertów, dla których instytucja federalna podległa krajowej jednostce akredytującej jest głównym miejscem pracy lub z którą współpracuje zgodnie z częścią 8 art. 14 ustawy federalnej
  • zatwierdzanie formularzy oraz wykazów informacji zawartych w opiniach biegłych, świadectwach badań terenowych, innych świadectwach badań, a także trybu ich wypełniania.

Wyjaśnienie praw i obowiązków osób akredytowanych 

W artykule 13 ustawy wyjaśnione zostały prawa i obowiązki osób akredytowanych. Chodzi między innymi o obowiązek dostarczania na żądanie krajowej jednostki akredytującej dokumentów i informacji w formie elektronicznej (dokumenty elektroniczne lub skany) wskazujących na wymagane prawem kompetencje osób akredytowanych i ich zgodność z kryteriami akredytacji, w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wniosku. Wcześniej nie było określonego terminu dostarczenia tych dokumentów. 

Na mocy nowej ustawy federalnej, po zakończeniu działalności jako osoba akredytowana należy o fakcie tym nie tylko zawiadomić krajową jednostkę akredytującą, ale także zaraportować podjęte decyzje dotyczące ważności dokumentów oceny zgodności, które zostały wydane lub zarejestrowane w okresie akredytacji a ich okres obowiązywania jeszcze nie upłynął. Termin na powiadomienie o takiej sytuacji został wydłużony z 15 do 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zakończenie działalności w zakresie akredytacji. 

Usprawnienie procedury wdrażania akredytacji 

Nowa ustawa określa także tryb realizacji procedury akredytacji. Aby uzyskać akredytację wnioskodawca składa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wniosek do Rossakredytacji wraz z załączonymi do niego dokumentami elektronicznymi. Osoby akredytowane będą mogły złożyć wniosek do działu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zakończenie postępowania w sprawie wyboru eksperta akredytacyjnego, który jest przewodniczącym grupy ekspertów.