Dodatkowe normy regulujące bezpieczeństwo pakowanej wody pitnej na terenie EUG

Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej na posiedzeniu z dnia 16 czerwca 2020 roku podjęło decyzję w sprawie zmian w wykazie norm, które regulują zasady i metody badań i pomiarów, w tym zasad pobierania próbek niezbędnych do stosowania i wdrażania wymagań regulaminu technicznego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej” (TR EAEU 044/2017) i wdrożenie oceny zgodności zapisów regulaminów technicznych

Przepisy określają specjalne wymagania dotyczące produkcji, przechowywania, transportu, sprzedaży i recyklingu pakowanej wody pitnej. Regulamin powstał po to, by chronić życie i zdrowie ludzi, zwierząt i roślin, a także by zapobiec wprowadzaniu konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej.

Decyzja dotyczy dodania do spisu obowiązujących norm trzech nowych pozycji. Zmiany opisujemy i objaśniamy poniżej: 

  • Do punktu 669 dodano normę 6691 STB ISO 6468-2003, która reguluje jakość wody oraz oznaczanie potencjalnie występujących w niej niektórych insektycydów chloroorganicznych, polichlorowanych bifenyli i chlorobenzenów metodą chromatografii gazowej po ekstrakcji ciecz-ciecz. Wpisanie tej międzynarodowej normy nie ma charakteru czasowego.
  • Do punktu 672 dodano normę PND F 14,1: 2: 3: 4.212-05, która określa metodologię oznaczania kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego w wodzie pitnej, naturalnej i ściekach za pomocą metody chromatografii gazowej. Norma zostaje włączona do czasu opracowania odpowiadającej jej normy międzypaństwowej i włączeniem jej do tej listy.
  • Do punktu 672 dodano normę PND F 14,1: 2: 3:4.204-04. Zawarto w niej metody oznaczania pestycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli w wodzie pitnej, naturalnej i ściekach za pomocą chromatografii gazowej. Podobnie jak w przypadku poprzedniej normy stosowanej do punktu 672 będzie ona obowiązywać do opracowania normy międzypaństwowej.

 Wszyscy przedsiębiorcy i importerzy, których dotyczą te zmiany, mają czas na odpowiednie przygotowanie się, ponieważ wejdą one w życie z dniem 1 marca 2021 roku.