Deklaracja zgodności. Deklaratoryjny tryb potwierdzenia zgodności wyrobów na Białorusi.

Wszystkie deklaracje zgodności, wystawione na Białorusi w celu wwozu towarów na jej terytorium, muszą być zarejestrowane w organie certyfikacji, który posiada akredytację państwową.

Sposoby deklarowania zgodności na Białorusi:

  1. przyjęcie (akceptacja) deklaracji zgodności na podstawie własnych dowodów;
  2.  przyjęcie (akceptacja) deklaracji zgodności na podstawie własnych dowodów oraz dowodów, uzyskanych w wyniku przeprowadzonej certyfikacji przez akredytowany organ certyfikacji i/lub w wyniku czynności podjętych przez akredytowane laboratorium badawcze.

Schematy potwierdzenia zgodności przy deklarowaniu zgodności są określane w reglamentach technicznych. W przypadku, gdy schematy potwierdzenia zgodności nie są określone przez dany reglament lub, gdy reglament techniczny dla danej kategorii wyrobów nie istnieje, schematy są określane przez przepisy techniczne w dziedzinie regulacji technicznych i standardyzacji, zatwierdzone przez Państwowy Komitet do spraw standardyzacji Republiki Białoruś.

Jeżeli wybrany schemat potwierdzenia zgodności przy deklarowaniu zgodności przewiduje przeprowadzenie badań wyrobu, producent podpisuje umowę z akredytowanym laboratorium badawczym i zleca przeprowadzenie badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia zgodności.

Gotowa deklaracja zgodności podlega rejestracji w akredytowanym organie certyfikacji.

Producent (dystrybutor) może również zamiast deklaracji zgodności wybrać pierwszy sposób potwierdzenia zgodności wyrobu – uzyskać certyfikat zgodności Białorusi. Jeżeli produkt znajduje się w „Wykazie wyrobów, prac, usług i innych obiektów, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białoruś”, zarówno jedna (certyfikacja zgodności na Białorusi) jak i druga opcja (deklaracja zgodności na Białorusi) potwierdzenia zgodności są dopuszczalne.

(źródło: http://www.gosstandart.gov.by)