Certyfikacja zgodności na Białorusi. Obligatoryjny Certyfikat zgodności.

Przeprowadzenie certyfikacji zgodności na Białorusi odbywa się na zasadzie obowiązkowego potwierdzenia zgodności wyrobu lub deklaratoryjnego potwierdzenia zgodności wyrobu.

W tym artykule omówiony zostanie pierwszy sposób przeprowadzenia certyfikacji, czyli Obligatoryjne potwierdzenie zgodności wyrobów na terytorium Republiki Białoruś.

(tutaj znajdą Państwo informacje o Deklaracji zgodności na Białorusi)

Obowiązkowe potwierdzenie zgodności (certyfikat zgodności) odbywa się w przypadku, gdy mają zastosowanie reglamenty techniczne Unii Celnej lub wtedy, gdy produkt wymieniony jest w „Wykazie wyrobów, prac, usług i innych obiektów, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białoruś”  (dalej - „wykaz”). Taka procedura zostanie zachowana do 31 grudnia 2015. Od 1 stycznia 2016r. będą obowiązywać wyłącznie reglamenty techniczne i tylko na podstawie tych dokumentów będzie przeprowadzana ocena zgodności wyrobów. 

Obecnie obowiązujący wykaz określa:

  • rodzaje produktów, prac, usług i innych obiektów oceny zgodności, które prodlegają obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności;
  • przepisy techniczne w dziedzinie regulacji technicznych i standardyzacji, na zgodność z którymi przeprowadza się obligatoryjne potwierdzenie zgodności;
  • formę obowiązkowego potwierdzenia zgodności.

Warunki wwozu wyrobów, podlegających obowiązkowej certyfikacji zgodności na terytroium Republiki Białoruś.

Obowiązek przeprowadzenia certyfikacji zgodności wyrobów, które eksportowane są na Białoruś musi być uwzględniony w umowie, zawieranej na dostawę towarów na terytroium tego kraju.

Do wwozu wyrobów na terytorium celne Republiki Białoruś wymagana jest deklaracja celna wraz z certyfikatem zgodności, wystawionym przez akredytowane centrum certyfikacji na Białorusi lub deklaracja zgodności, zarejestrowana na terytrium Republiki Białoruś i zaakceptowana przez producenta.

Jeżeli termin wystawienia certyfikatu zgodności oraz przeprowadzenia badań wyrobu do certyfikacji przekracza dopuszczalne terminy odprawy celnej partii towarów, wwożonych na terytorium Białorusi, certyfikat zgodności może być wystawiony przez organ certyfikacji na ograniczony termin obowiązywania na podstawie oświadczenia (deklaracji) importera o zgodności towarów z ustanowionymi dla tej grupy wymogami. Warunkiem jest następne przeprowadzenie identyfikacji wwożonej partii wyrobów przez organ certyfikacji i certyfikacja tej partii towarów zgodnie z ustanowionymi zasadami oceny zgodności od razu po zakończeniu odprawy celnej, przed rozpoczęciem sprzedaży towarów na Białorusi.

Poniżej znajdą Państwo informacje szczegółowe na temat procedury i dokumentów wymaganych do wwozu towarów, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgondości na terytorium Republiki Białoruś. Zasady wwozu określone są przez Państwowy Komitet Celny Republiki Białoruś i Komitet do spraw standardyzacji Republiki Białoruś.

(tekst w języku rosyjskim: Postanowienie Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 30 czerwca 2007r. Nr 861 

Na terytorium Republiki Białoruś zabroniona jest sprzedaż towarów podlegających obowiązkowi potwierdzenia zgodności, nieposiadających dokumentów oceny zogdności wymienionych w Postanowieniu Rady Ministrów RB.

(źródło: http://www.gosstandart.gov.by)