Konkluzja ekspertów Unii Celnej. Certyfikacja higieniczna.

expert conclusion Konkluzja ekspertów – dokument, który potwierdza zgodność wyrobów z normami higienicznymi i sanitarnymi.

Cel uzyskania Konkluzji ekspertów.

Konkluzja ekspertów jest wydawana w celu okazania podczas odprawy celnej na granicy lub w celu możliwości realizacji certyfikacji zgodności (obowiązkowej certyfikacji, do uzyskania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności, jak również certyfikacji dobrowolnej). Zarówno w Rosji jak i w innych krajach Unii Celnej wcześniej obowiązywały odrębne krajowe normy sanitarno-epidemiologiczne i higieniczne. Na podstawie wewnątrzpaństwowych przepisów obowiązujących w Rosji wydawane wówczas było świadectwo sanitarno-epidemiologiczne; na Białorusi – świadectwo higienicznej rejestracji państwowej. W tej chwili w obu krajach i Kazachstanie  certyfikacja higieniczna kończy się wystawieniem świadectwa państwowej rejestracji Unii Celnej (na nieograniczony czas obowiązywania). Wszystkie poprzednio wystawione rosyjskie świadectwa sanitarno-epidemiologiczne i białoruskie świadectwa higienicznej rejestracji państwowej przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2012r., z wyjątkiem tych świadectw, do których nie zostały jeszcze stworzone reglamnety techniczne Unii  Celnej.

W celu uzyskania Konkluzji ekspertów, należy przeprowadzić badania wyrobu w akredytowanym laboratorium  na terenie Unii Celnej. Konkluzja ekspertów jest swojego rodzaju zaświadczeniem, które określa zgodność wyrobu z wymogami certyfikacji higienicznej. Konkluzja ekspertów jest dokumentem dobrowolnym. Obligatoryjnie wystawia się go tylko podczas państwowej rejestracji w Unii Celnej, przed dokonaniem samej rejestracji.

Konkluzja ekspertów: Rosja, Białoruś, Kazachstan.

W Unii Celnej, w zależności od kraju, za wydanie Konkluzji ekspertów odpowiadają: na terytorium Rosji – organ ROSPOTREBNADZOR, na terytoirum Białorusi – MINZDRAV Białoruś, na terytorium Kazachstanu – MINZDRAV Kazachstan.

Konkluzja ekspertów zawiera następujące dane:

  • nazwa producenta i dane teleadresowe firmy;
  • nazwa wyrobu + szczegóły określające wyrób;
  • obszar zastosowania wyrobu;
  • sanitarne i higieniczne wlaściwości wyrobu;
  • konkluzja w sprawie zgodności wyrobu z Jednolitymi normami sanitarnymi Unii Celnej.