Certyfikat UkrSepro

Certyfikat UkrSepro – jest dokumentem, potwierdzającym zgodność wyrobu z krajowym systemem oceny jakości na Ukrainie. Część norm została rozpracowana jeszcze za czasów ZSRR i nosi nazwę GOST. Obecnie rozpracowywane normy ukraińskie są nazywane normami DSTU (ДСТУ).

Certyfikat UkrSepro jest bardzo ważnym dokumentem w obrocie towarowym na terytorium Ukrainy. Jest wymagany nie tylko na wyroby pochodzące z zagranicy, ale i na wyroby produkcji krajowej. Certyfikat UkrSepro jest brany pod uwagę również przy odprawie celnej towaru. Nawet jeżeli towar trafi na rynek ukraiński, nie posiadając żadnego certyfikatu potwierdzającego zgodność wyrobu z normami DSTU czy GOST, później może się okazać, że i tak nie będzie on mógł w pełni funkcjonować na rynku ukraińskim ze względu na wewnętrzne wymogi, stawiane przez ukraińskich przedsiębiorców. Dokument UkrSpero jest tak podstawowym i ważnym dokumentem w kraju, że kontrahenci na Ukrainie często wolą nie ryzykować kupując towar, który nie posiada takiego certyfikatu.
Poniżej znajduje się link do strony internetowej, gdzie mogą Państwo sprawdzić listę wyrobów, podlegających obligatoryjnej certyfikacji UkrSepro: http://www.dssu.gov.ua.

Jakość wyrobu, którego nie można znaleźć na tej liście, może być potwierdzona poprzez certyfikację dobrowolną. Przy takiej certyfikacji producent ma wolność wyboru standardów, na zgodność z którymi będzie badany produkt w organie certyfikacji. Wszystkie pozostałe czynności niczym się nie różnią od certyfikacji obligatoryjnej. Certyfikat UkrSepro ma ustalony oficjalnie wzór i zawsze jest opatrzony hologramem, prawo do wydawania takich certyfikatów mają tylko jednostki z akredytacją.

Obligatoryjna certyfikacja zgodności.

W trakcie obligatoryjnej certyfikacji zgodności produkt jest sprawdzany pod kątem zgodności jego parametrów z wymogami dokumentów normatywnych, regulujących proces certyfikacji na Ukrainie. Obligatoryjny certyfikat UkrSepro jest brany pod uwagę zwłaszcza przy odprawie celnej.

Wyróżniamy następujące schematy przeprowadzenia certyfikacji obligatoryjnej:

 • Schemat Nr 1 - certyfikat zgodności z terminem obowiązywania max. 1 rok: stosuje się podczas, gdy certyfikowana jest linia produkcyjna, urządzenia w pojedynczych ilościach, np. urządzenia analityczne, konstrukcje złożone, i inn.;
 • Schemat Nr 2 - certyfikat zgodności z terminem obowiązywania max. 1 rok: na jedną partię wyrobów;
 • Schemat Nr 3 – certyfikat zgodności z terminem obowiązywania max. 1 rok: na serię produkowanych wyrobów, wymagane są próbki produktów, ponieważ wyniki badań laboratoryjnych są podstawą wystawienia certyfikatu zgodności na produkcję seryjną. Nie jest przewidziany audyt zakładu produkcyjnego. Możliwe jest przeprowadzenie kontroli okresowej wyrobów poprzez przeprowadzenie okresowych badań laboratoryjnych kontrolowanych towarów;
 • Schemat Nr 4 – certyfikat zgodności z terminem obowiązywania max. 2 lata: na serię produkowanych wyrobów, wymagane jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz audyt w zakładzie produkcyjnym producenta. Przewidziany jest także okresowy nadzór techniczny certyfikowanych wyrobów poprzez przeprowadzenie inspekcji kontrolnych zakładu produkcyjnego oraz badań kontrolnych;
 • Schemat Nr 5 - certyfikat zgodności z terminem obowiązywania max. 3 lata: na serię produkowanych wyrobów, wymagane jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz audyt zakładu produkcyjnego producenta. Przewidziany jest także okresowy nadzór techniczny certyfikowanych wyrobów poprzez przeprowadzenie inspekcji kontrolnych zakładu produkcyjnego oraz badań kontrolnych;
 • Schemat Nr 6 - certyfikat zgodności z terminem obowiązywania max. 5 lat: na serię produkowanych wyrobów. Certyfikat wydawany jest na podstawie wyników certyfikacji (oceny) systemu zarządzania jakością zakładu producenta oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych wyrobów. Przewidziany jest także okresowy nadzór techniczny certyfikowanych wyrobów poprzez przeprowadzenie kontrolnego audytu systemu zarządzania jakością zakładu produkcyjnego oraz badań kontrolnych;

Podstawowe wymagane dokumenty do certyfikacji UkrSepro:

 • Certyfikat ISO 9001;
 • Deklaracja zgodności CE/ Deklaracja od producenta;
 • Krajowe certyfikaty zgodności, atesty higieniczne wydane przez kompetentne organy państwowe – tłumaczenia na j. ukraiński/rosyjski;
 • Rosyjskie certyfikaty zgodności, świadectwa państwowej rejestracji (w razie posiadania);
 • Katalog w języku ukraińskim/rosyjskim lub opis techniczny wyrobu wraz ze zdjęciami/rysunkami technicznymi;
 • Kod taryfy celnej zatwierdzony przez brokera celnego;
 • Pełnomocnictwo dla organu na przeprowadzenie czynności związanych z certyfikacją;
 • Próbki wyrobów (informacja każdorazowo powinna być potwierdzona przez centrum certyfikacji).

Ukraiński symbol zgodności (certyfikacja obligatoryjna)

Ukraiński symbol zgodności (certyfikacja dobrowolna)

Ukraiński symbol zgodności (certyfikacja obligatoryjna)    

Ukraiński symbol zgodności (certyfikacja dobrowolna)