Przepisy techniczne w zakresie bezpieczeństwa urządzeń niskiego napięcia

Reglamenty techniczne dotyczące urządzeń niskiego napięcia: ustanawiają wymogi dla urządzeń niskiego napięcia, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rosyjskiej Federacji w zakresie znakowania takich urządzeń, do dokumentacji towarzyszącej, która zawiera zasady bezpiecznego użytkowania i/lub unieszkodliwiania urządzeń niskiego napięcia, zarówno jak i ustanawiają przepisy odnoszące się do oceny zgodności urządzeń niskiego napięcia, oraz przepisy dotyczące zapobiegania aktom wprowadzającym w błąd nabywców urządzeń niskiego napięcia.

Przedmiot reglamentów technicznych w zakresie urządzeń niskiego napięcia

1) sprzęt działa przy napięciu nominalnym od 50 do 1500 VDC włącznie;

2) sprzęt działa przy napięciu nominalnym od 50 do 1000 VAC włącznie z częstotliwością prądu przemiennego do 1000 Hz włącznie;

3) sprzęt działa przy nominalnej wartości stałego napięcia lub przy szczytowej wartości nominalnej napięcia AC do 50 V, pod warunkiem, że w przypadku awarii sprzętu iloczyn napięcia przy otwartym obwodzie i wartość prądu elektrycznego, który przepływa przez tor z ewentualną awarią, przekracza 15 V-amperów;

4) urządzenia związane z bateriami chemicznymi.

Produkty nieobjęte reglamentami technicznymi w zakresie urządzeń niskiego napięcia

1) urządzenia niskiego napięcia w miejscach zagrożonych wybuchem;

2) urządzenia radiologiczne;

3) elektryczne komponenty wind;

4) sprzęt medyczny;

5) urządzenia niskiego napięcia zaprojektowane i wyprodukowane dla statków i łodzi rzecznych (z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do celów wiertniczych i technologicznych, kosmicznych i lotniczych, kolejowych i środków transportu);

6) urządzenia telekomunikacyjne;

7) urządzenia niskiego napięcia dla potrzeb obronności kraju; urządzenia niskiego napięcia stosowane do ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową lub inne informacje o ograniczonym charakterze, jak również urządzenia niskiego napięcia stanowiące tajemnicę państwową.

Informacja dla klientów

1. Do urządzeń niskiego napięcia musi być dołączona odpowiednia i wiarygodna informacja, w celu zapewnienia jego bezpiecznej instalacji, eksploatacji i utylizacji.

2. Informacja w sprawie urządzeń niskiego napięcia musi być dołączona do urządzenia i (lub) znajdować się w dokumentach towarzyszących.

Znakowanie urządzeń niskiego napięcia

1. Urządzenia niskiego napięcia, wprowadzane do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej, muszą być wyposażone w czytelne, łatwe do odczytania tabliczki umieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla kontroli, trwałe przez cały okres pracy urządzeń niskiego napięcia. Jeśli etykietowanie w sprawie urządzeń niskiego napięcia jest niemożliwe, informacja musi być zamieszczona na jego opakowaniu.

2. Oznakowanie urządzeń niskiego napięcia zawiera następujące informacje dotyczące sprzętu niskiego napięcia w języku rosyjskim w określony poniżej sposób:

 

1) imię, typ, model, modyfikacja, nazwa handlowa (jeżeli występuje);

2) nazwa, marka handlowa lub marka handlowa producenta lub dostawcy (jeżeli występuje) ;

3) kraj pochodzenia;

4) znak dostępu na rynku;

5) nominalne napięcie lub zakres napięć;

6) typ symbolu prądu elektrycznego lub nominalna częstotliwość AC;

7) stopień ochrony przed wnikaniem cząsteczek stałych i wilgoci, dzięki powłoce ochronnej, z wyjątkiem urządzeń niskiego napięcia, które nie mają ochrony przed wilgocią;

8) symbole bezpieczeństwa i sposoby zagospodarowania źródeł energii chemicznej;

9) Klasa efektywności energetycznej dla określonego typu urządzeń niskiego napięcia;

3. Etykiety do urządzeń niskiego napięcia muszą zawierać następujące informacje na temat klas ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

1) klasa I - urządzenia z izolacją podstawową z elementami łączącymi przewodzące otwarte części  z przewodem ochronnym instalacji elektrycznej;

2) klasa II - urządzenia z podwójną lub wzmocnioną izolacją i nie mające elementów łączących w przewodzącej otwartej części z przewodem ochronnym instalacji elektrycznej .

Dokumenty towarzyszące

1. Dokumenty towarzyszące muszą zawierać następujące informacje w zakresie niskiego napięcia:
1) przeznaczenie urządzenia niskiego napięcia lub zakres jego stosowania;

2) informacje lub reguły bezpiecznego przechowywania, transportu, eksploatacji, konserwacji, naprawy, unieszkodliwiania odpadów;

3) podstawowe prawa i charakterystyki dla konsumenta;

4) informacje o Certyfikacie Zgodności czy Deklaracji Zgodności do urządzenia o niskim napięciu spełniającymi wymogi Reglamentów Technicznych;

5) nazwa handlowa i lokalizacja (adres) producenta i/lub sprzedawcy;

6) informacja w sprawie działań, jakie należy podjąć w przypadku awarii sprzętu niskiego napięcia;

7) informacje o specjalnych środkach bezpieczeństwa, do uruchomienia, transportu, składowania sprzętu niskiego napięcia (w przypadku odpowiednich wymogów dla poszczególnych typów urządzeń niskiego napięcia);

8) data produkcji urządzenia niskiego napięcia;

  1. Informacje zawarte w dokumentach towarzyszących muszą być wiarygodne.

 

Ocena zgodności urządzeń niskiego napięcia w odniesieniu do wymogów przepisów technicznych o urządzeniach niskiego napięcia

Formy oceny zgodności urządzeń niskiego napięcia
1. Ocena zgodności urządzeń niskiego napięcia musi być przeprowadzona w formie obowiązkowego sprawdzenia zgodności urządzeń elektrycznych i państwowej kontroli.

 

Obowiązkowe zapewnienie zgodności  sprzętu niskiego napięcia:

  1. Obowiązkowe zapewnienie zgodności  sprzętu niskiego napięcia z wymogami Reglamentów Technicznych dotyczących urządzeń niskiego napięcia mają być przeprowadzone w formie:
    1) wystawienia Deklaracji Zgodności;
    2) obowiązkowej certyfikacji.
  2. Obowiązkowa procedura zapewniania zgodności jest ustalona przez Rząd Federacji Rosyjskiej.
  3. Deklaracja zgodności powinna być zgodna z obowiązującą w FR ustawą oraz innymi aktami prawnymi Federacji Rosyjskiej w sprawie Reglamentów Technicznych, z uwzględnieniem grup ryzyka oraz krajowych norm i (lub) Kodeksami zasad stosowanych dobrowolnie w celu spełnienia wymagania niniejszej ustawy FR.

 

Deklaracja zgodności

1. Deklaracja zgodności dla urządzeń niskiego napięcia, które są produkowane seryjnie, musi być wystawiona w oparciu o jeden z wymienionych poniżej schematów:

1) schemat Nr 1 – wystawienie deklaracji zgodności na podstawie własnych protokołów;

2) schemat Nr 2 – wystawienie deklaracji zgodności na podstawie własnych protokołów, sporządzonych z udziałem akredytowanego laboratorium badawczego (czy centrum certyfikacji z akredytacją) na podstawie umowy;

3) schemat Nr 3 – wystawienie deklaracji zgodności na podstawie własnych protokołów, sporządzonych z udziałem akredytowanego laboratorium badawczego (czy Centrum Certyfikacji z akredytacją) na podstawie umowy, certyfikat jakości systemu wystawiony zgodnie z systemem jakości nawiązującym do kontroli i badania urządzeń o niskim napięciu;

4) schemat Nr 3 – wystawienie deklaracji zgodności na podstawie własnych protokołów, sporządzonych z udziałem akredytowanego laboratorium badawczego (czy Centrum Certyfikacji z akredytacją) na podstawie umowy, certyfikat jakości systemu.

Ważność Deklaracji Zgodności nie może przekroczyć okresu rejestracji rosyjskiej Deklaracji zgodności wystawionej zgodnie z ustawodawstwem FR w sprawie Reglamentów technicznych: dla schematu Nr 1 - 1 rok, dla schematu Nr 3 - 3 lata, dla schematu Nr 4 - 5 lat.

Obowiązkowa certyfikacja urządzeń niskiego napięcia

1. Obligatoryjny certyfikat dla urządzeń niskigo napięcia musi być wystawiony  w oparciu o jeden z wymienionych poniżej schematów:

1) schemat Nr 1 – certyfikacja na podstawie wyników badań (testów) oraz pomiarów urządzeń niskiego napięcia;

2) schemat Nr 2 - certyfikacja na podstawie wyników badań (testów) oraz pomiarów urządzeń niskiego napięcia, certyfikat jakości systemu powiązany z kontrolą i badaniem urządzeń niskiego napięcia, wystawiony zgodnie z krajowymi standardami;

3) schemat Nr 3 - ertyfikacja na podstawie wyników badań (testów) oraz pomiarów urządzeń niskiego napięcia, certyfikat jakości systemu wystawiony zgodnie z krajowymi standardami.

Ważność certyfikatu zgodności wynosi 5 lat.

Zastosowanie znaku dostępu na rynku

1. Oznakowane produkty, dla których wymogi bezpieczeństwa są ustanowione przez ustawodawstwo FR nabywają swój znak obiegu rynkowego z ustanowieniem tego znaku przez producenta, sprzedawcę czy osobę, która rerezentuje zagranicznego producenta. Wymienione osoby mogą nadać towarowi jego znak jeżeli spełnienie wymagań Reglamentów technicznych jest potwierdzone przepisami FR określających regulacje techniczne.

2. Znak dostępu na rynku jest zamieszczany na urządzeniach niskiego napięcia i/lub na opakowaniach oraz na stronie tytułowej dokumentów towarzyszących. Znak dostępu na rynku musi być widoczny i czytelny przez cały okres używania urządzenia niskiego napięcia.

3. Urządzenia niskiego napięcia, które nie są zgodne z wymogami przepisów FR regulujących kwestie techniczne nie mogą być znakowane znakiem dostępu na rynku.

4. Urządzenia niskiego napięcia nieposiadające znaku dostępu na rynku nie mogą być sprzedawane, rozpowszechniane, dopuszczone do obrotu na terytorium FR.

 

Dmitry Ivanov