Objaśnienie certyfikatu GOST-R

gost3

Certyfikat zgodności GOST-R jest ważnym dokumentem w Rosji, obowiązującym dla pewnej kategorii wyrobów. Opis Certyfikatu zgodności oraz jego poszczególnych rubryk wyjaśnia wiele kwestii: 

 1.  Numer Certyfikatu zgodności GOST-R w następującym formacie: POCC. LL.LLDD.LDDDDD
  • Pierwsze dwie litery po „POCC.” - to kod państwa, z którego pochodzi producent, na przykład IT – oznacza Włochy, PL – Polska.
  • Następujące cztery znaki, to dwie cyfry i dwie litery – kod organu certyfikacji, w którym został wydany certyfikat, np. МЛ20. Zazwyczaj litery są  podawane Cyrylicy, jeżeli natomiast organ certyfikacji zarejestrowany jest poza terytorium Federacji Rosyjskiej litery są podawane po łacinie (np. MK49)
  • Ostatnia część numeru zaczyna się od litery, która oznacza:
    • A – pojedyncza grupa (dostawa) wyrobów, certyfikacja odbywa się na podstawie obligatoryjnych wymogów certyfikacyjnych;
    • B – produkcja seryjna wyrobów, certyfikacja obligatoryjna;
    • C - pojedyncza grupa (dostawa) wyrobów, certyfikacja odbywa się na podstawie dobrowolnych wymogów certyfikacji (w tym wypadku certyfikat zostanie wystawiony na papierze w barwach niebieskich);
    • H – produkcja seryjna wyrobów, certyfikacja dobrowolna (w tym wypadku certyfikat zostanie wystawiony na papierze w kolorze niebieskim).

     Przykład numeru: POCC.GB.МЛ20.C00001
  • Termin ważności certyfikatu zgodności GOST-R: “od dd.mm.rrrr.  do  dd.mm.rrrr.” Okres ważności certyfikatu może wynosić maksymalnie 3 lata.
  • “Organ certyfikacji”. Informacja o organie certyfikacji, w kótrym został wydany certyfikat. Zawiera następujące informacje: Nazwa organu, adres, numer telefonu, numer akredytacji. Przykład numeru akredytacji – POCC. RU.1234.12АБ34
  • “Produkt”, czyli przedmiot certyfikacji. Pełna lista wyrobów  powinna być podana w tym miejscu. Jeżeli na stronie tytułowej certyfikatu jest zbyt mało miejsca, zostanie sporządzony załącznik do certyfikatu, zawierający pełną listę produktów certyfikowanych.
  •  OK 005 (ОКП) kod – Wszechrosyjski kod klasyfikujący produkty.
  • “Jest zgodny z wymogami dokumentów normatywnych”.  Lista dokumentów, na których opiera się proces certyfikacji, np. ГОСТ Р 513318.14.1-2006 itp.
  • Kod taryfy celnej Federacji Rosyjskiej –  Zharmonizowany Kod Systemu Rosyjskiej Federacji, generalnie powinien odpowiadać kodom taryfy celnej w innych krajach. Składa się z 10 znaków.
  • “Producent”. Nazwa i adres rejestracyjny producenta.
  • “Certyfikat wydany”. Otrzymujący certyfikat, wnioskodawca, firma zlecająca certyfikację jest wskazywana w tym polu. To może być ta sama firma, która wskazana jest w polu wyżej jako producent. Następujące dane są podawane: nazwa firmy, adres, numer telefonu.
  • “Na podstawie”. Dokument, na podstawie którego jest wydany certyfikat zgodności GOST-R, np.: deklaracja zgodności, certyfikat jakości ISO, certyfikat higieniczny, świadectwo państwowej rejestracji, protokoły badań itp.
  • “Dodatkowe informacje”.  Schemat certyfikacji, zasady znakowania GOST itp.
  •  Podpis kierownika działu certyfikacji organu certyfikującego.
  •  Podpis eksperta.

  Dane, które klient podaje podczas certyfikacji GOST-R do organu certyfikacyjnego.

  Następujące dane muszą być podane prawidłowe i dodatkowo sprawdzone przed wydrukowaniem certyfikatu): lsita produktów i ich nazwy, kod taryfy celnej, nazwa otrzymującego certyfikat, nazwa i dane kontaktowe producenta.