Zmiany w zasadach etykietowania produktów w Rosji - znak GOST-R zamieniony na znak TR

21 czerwca 2021 roku weszła w życie ustawa federalna o numerze 460-FZ uchwalona 22 grudnia 2020 roku, która zmienia wcześniej obowiązującą ustawę federalną o numerze 184-FZ „O regulaminach technicznych” z dnia 27 grudnia 2002 roku.

Zmiany wymagań dotyczących etykietowania produktów

Zmiana ustawy pociąga za sobą między innymi aktualizację wymagań dotyczących etykietowania produktów. Wyroby, które przed wejściem w życie regulaminów technicznych podlegały obowiązkowej ocenie zgodności będą od teraz oznaczane nowym znakiem obrotu na rynku – będzie to znak TR (Znak Zgodności z Regulaminem Technicznym) zamiast dotychczas obowiązującego znaku zgodności GOST-R.

Rozszerzenie zakresu produktów objętych regulacją

W nowo przyjętym dokumencie znajduje się zapis, zgodnie z którym produkty podlegające obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności (w tym przed datą wejścia w życie regulaminów technicznych), których zgodność jest potwierdzona w sposób przewidziany przez omawianą ustawę federalną, powinny być etykietowane za pomocą znaku TR. Wcześniej regulacje te dotyczyły tylko tych produktów, które bezpośrednio podlegały przepisom regulaminów technicznych. 

Potwierdzanie zgodności z regulaminem technicznym

Warto również zwrócić uwagę na opisaną w ustawie federalnej nową procedurę obowiązkowego potwierdzenia zgodności w odniesieniu do produktów podlegających obowiązkowi potwierdzania zgodności. Sama procedura jest na etapie finalizacji i wciąż nie opublikowano stosownego aktu prawnego. Oznacza to, że na dzień 22 czerwca 2021 roku nie ma przyjętego i oficjalnie opublikowanego dekretu rządu Federacji Rosyjskiej w sprawie nowej procedury, a produkty są nadal oznakowane zgodnie ze starymi wymaganiami.

Jednolity znak towarowy

Wszystkie kontrolowane produkty powinny być opatrzone jednolitym znakiem towarowym. Opisywane zasady dotyczą tylko tych produktów, które są przygotowywane do wprowadzenia do obrotu. W paragrafie 2 art. 27 ustawy nr 184-FZ zapisano, że oznakowanie znakiem TR jest dokonywane przez producenta/wnioskodawcę w dowolny dogodny dla niego sposób przed dopuszczeniem produktu do obrotu. Należy również pamiętać, że produkt, którego zgodność nie została potwierdzona w sposób przewidziany prawem, nie może być oznaczony znakiem obrotu na rynku.